Thứ Ba, 23/04/2019 - 14:08
1
1
05/03/2019 18:01

Thị xã Điện Bàn: Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường

(CNMT) - Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, thu hút dự án, thúc đẩy công nghiệp phát triển, từng bước xây dựng nền sản xuất nông nghiệp hiện đại gắn với bảo vệ môi trường là những mục tiêu trọng tâm mà Thị xã Điện Bàn hướng tới trong năm 2019.
Kinh tế khởi sắc
Năm 2018, vượt qua nhiều khó khăn do thiên tai diễn biến phức tạp, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 23.462 tỷ đồng, đạt 100,07%KH, tăng 11,46% so với năm 2017. Trong đó: ngành nông - lâm - thủy sản tăng 2,99%, ngành công nghiệp và xây dựng tăng 8,63%, ngành dịch vụ tăng 18,7% so với năm 2017. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn ước thực hiện 3.626 tỷ đồng, tăng 9,73% so với năm 2017. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 46,35 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng giá trị thương mại, dịch vụ: Công nghiệp - xây dựng chiếm 59,88% (giảm 1,91%), dịch vụ chiếm 32,18% (tăng 2,21%), nông nghiệp chiếm 7,94% (giảm 0,3%). Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã tác động tích cực đến cơ cấu lao động, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 82,5% (tăng 3,55% so với năm 2017), lao động nông nghiệp chiếm 17,5% (giảm 3,55%).

Đô thị đổi thay từng ngày
Công nghiệp - TTCN trên địa bàn tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 13.844 tỷ đồng, đạt 99,78% KH, tăng 10,39% so với năm 2017; trong đó: Khu CN Điện Nam - Điện Ngọc đạt 9.779 tỷ đồng, tăng 12,05% so cùng kỳ; công nghiệp địa phương và cụm công nghiệp đạt 2.567 tỷ đồng, tăng 4,48% so cùng kỳ. Hạ tầng các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn từng bước được xây dựng, tạo môi trường thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư. Trong năm 2018, UBND thị xã đã thỏa thuận nghiên cứu lập thủ tục đầu tư cho 06 doanh nghiệp, với tổng diện tích khoảng 8,47ha, tổng vốn đầu tư theo dự án khoảng 118,4 tỷ đồng, dự kiến giải quyết việc làm cho khoảng 678 lao động; có 04 doanh nghiệp đã báo cáo dự án đầu tư và đang xúc tiến các thủ tục để trình UBND thị xã thỏa thuận nghiên cứu đầu tư. Đến nay, toàn thị xã có 09 CCN và 01 cụm làng nghề với tổng diện tích quy hoạch là 255,63 ha, có 63 doanh nghiệp đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư theo dự án khoảng 2.954 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký thuê 137,97ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân mỗi CCN là 72,79%; trong đó có 37 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho khoảng 5.711 lao động. Khu CN Điện Nam - Điện Ngọc đã hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng và tiếp tục thu hút đầu tư, phát triển ổn định, đến nay đã lấp đầy 92,79% diện tích, với 63 dự án đầu tư tăng 07 dự án so với năm 2017 (có 30 dự án có vốn đầu tư nước ngoài), tổng vốn đăng ký hơn 4.112,14 tỷ đồng và 522,61 triệu USD, diện tích đất thuê hơn 217,1 ha; trong đó có 56 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định với tổng vốn đăng ký là 2.278 tỷ đồng và 494,68 triệu USD, diện tích thuê là 194,37 ha, tạo việc làm cho 25.000 lao động.
Công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên - môi trường luôn được chính quyền địa phương chú trọng. Thị xã đã phối hợp với các ban ngành liên quan của tỉnh tiến hành kiểm tra các đơn vị đang hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.
Các địa phương thường xuyên theo dõi, chỉ đạo thực hiện Đề án thu gom và xử lý rác thải nông thôn, đến nay 100% xã, phường tham gia thực hiện Đề án vẫn tiếp tục duy trì hiệu quả, tăng dần tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải, đặc biệt là tại các xã xây dựng nông thôn mới; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động nâng cao nhận thức về môi trường như hưởng ứng các ngày về môi trường, tập huấn, hội thảo,....
Tạo động lực phát triển trên nhiều lĩnh vực

Bộ mặt nông thôn thay đổi
Năm 2019, để thực hiện được mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng đạt 11- 12%, Điện Bàn tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, hoàn chỉnh xây dựng các danh mục trong thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận kịp thời những thông tin về các dự án trên địa bàn Thị xã; phối hợp với các ngành, địa phương tập trung tháo gỡ, giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư đối với các dự án đang triển khai; đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư lấp đầy diện tích các CCN đã được quy hoạch.
Địa phương cũng duy trì tốt việc tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp và lãnh đạo thị xã để nắm bắt, trao đổi, giải quyết những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn. Đẩy mạnh xúc tiến phát triển du lịch gắn với phát huy các giá trị di tích văn hóa, lịch sử, thắng cảnh; tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư, mở rộng hợp tác, liên kết để phát triển du lịch thông qua các sự kiện văn hóa, thể thao; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án du lịch.
Trên lĩnh vực nông nghiệp, thị xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chú trọng theo hướng sản xuất hàng hóa. Thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, chủ động trong công tác phòng ngừa dịch bệnh cho đàn vật nuôi; tiêm phòng kịp thời, đúng lịch quy định. Tiếp tục hỗ trợ phát triển cánh đồng lớn thật sự hiệu quả, gắn liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong quá trình sản xuất, cung ứng và bao tiêu sản phẩm. Đồng thời, tổ chức sắp xếp và quản lý tốt các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chính quyền địa phương sẽ đẩy mạnh việc lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia với chương trình xây dựng nông thôn mới; tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt trong xây dựng nông thôn mới, tập trung đi vào chiều sâu đối với các tiêu chí “mềm” như các tiêu chí về văn hóa, cảnh quang môi trường, an ninh trật tự. Tổ chức Sơ kết 02 năm (2017-2018) thực hiện Khu dân cư NTM kiểu mẫu; 02 năm (2017-2018) thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; 03 năm (2016-2018) thực hiện cải tạo, chỉnh trang, dồn điền đổi thửa, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Nhiều cánh đồng mẫu lớn mang lại thu nhập cao cho người nông dân
Bên cạnh đó, thị xã nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng quỹ đất đai, phát huy tối đa tiềm năng về đất đai để phát triển kinh tế - xã hội, làm tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác khoáng sản, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc khai thác trái phép các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động môi trường và phương án xử lý chất thải theo tiêu chuẩn quy định đối với các dự án đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cộng đồng xã hội về trách nhiệm và ý thức bảo vệ môi trường; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo trên lĩnh vực đất đai, môi trường không để gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong nhân dân.
 Lê Tới
Ý kiến bạn đọc
Click Here To Refresh
Cơ quan chủ quản: Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam
Tạp chí Điện tử Công nghiệp môi trường
Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Thái
Giấy phép Báo Điện tử số: 27/GP-BTTTT cấp 23/01/2019 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
Tòa soạn: Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Hà Nội.
Điện thoại: 02432009454 * Email: vietbai@gmail.com