08:37 | 04/07/2019

Quan trắc môi trường: khu chôn lấp bãi rác và xử lý chất thải nguy hại

Thực hiện Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 về việc phê duyệt phương án đặt hàng các chương trình Quan trắc chất lượng môi trường năm 2019 trên địa bàn Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện nhiệm vụ "Quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại các khu vực chôn lấp bãi rác và xử lý chất thải nguy hại năm 2019".
Địa điểm quan trắc:
1. Khu liên hiệp xử lý rác thải Nam Sơn (Sóc Sơn)
2. Bãi rác Kiêu Kỵ (Gia Lâm)
3. Xí nghiệp chế biến rác thải Cầu Diễn (Nam Từ Liêm);
4. Nhà máy xử lý rác Phương Đình (Đan Phượng);
5. Khu xử lý rác Xuân Sơn (Sơn Tây) và Nhà máy xử lý chất thải Xuân Sơn (Seraphin)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC BÃI RÁC

Quan trắc nước thải tại bãi rác Kiêu Kỵ

Quan trắc khí xung quanh khu vực bãi rác Cầu Diễn

Quan trắc nước mặt tại khu vực Bãi rác Cầu Diễn

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Đường dẫn bài viết: https://congnghiepmoitruong.vn/quan-trac-moi-truong-khu-chon-lap-bai-rac-va-xu-ly-chat-thai-nguy-hai-1329.html

In bài viết