15:44 | 29/11/2019

Phạt đến 500 triệu đồng nếu sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được phép

Theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định tại các điểm a và d khoản 1 Điều 57 của Luật đất đai sẽ bị phạt tiền đến 500 triệu đồng.

Cụ thể, chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng (trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 14 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) thì sẽ bị xử phạt từ 2-50 triệu đồng tủy thuộc vào diện tích đất chuyển mục đích trái phép.

Chuyển đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì sẽ bị phạt tiền từ  3-70 triệu đồng tùy thuộc vào diện tích đất chuyển mục đích trái phép.

Chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn thì sẽ bị phạt tiền từ 3-250 triệu đồng tủy thuộc vào diện tích đất chuyển mục đích trái phép. Chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị thì hình thức và mức xử phạt bằng hai 2 lần mức phạt này.

Ảnh minh hoạ.

Nghị định quy định mức phạt sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định tại các điểm c và d khoản 1 Điều 57 của Luật đất đai.

Cụ thể, chuyển đất rừng đặc dụng là rừng trồng, đất rừng phòng hộ là rừng trồng, đất rừng sản xuất là rừng trồng sang mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp thì sẽ bị phạt tiền từ 3-50 triệu đồng tùy thuộc vào diện tích đất chuyển mục đích trái phép (2).

Chuyển đất rừng đặc dụng là rừng trồng, đất rừng phòng hộ là rừng trồng, đất rừng sản xuất là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp thì phạt tiền từ 3-250 triệu đồng (3).

Trường hợp chuyển đất rừng đặc dụng là rừng tự nhiên, đất rừng phòng hộ là rừng tự nhiên, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên sang mục đích khác thì hình thức và mức xử phạt được thực hiện bằng 02 lần mức phạt tương ứng với từng trường hợp chuyển mục đích tại (2), (3) nêu trên.

Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp sẽ bị phạt đến 400 triệu đồng

Nghị định cũng quy định mức phạt sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất rừng phòng hộ, không phải là đất rừng đặc dụng, không phải là đất rừng sản xuất vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định tại các điểm b và d khoản 1 Điều 57 của Luật đất đai.

Cụ thể, chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm thì sẽ bị phạt tiền từ 2-50 triệu đồng tùy thuộc diện tích đất chuyển mục đích trái phép.

Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn thì sẽ bị phạt tiền từ 3-200 triệu đồng tủy thuộc diện tích đất chuyển mục đích trái phép (*).

Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị thì hình thức và mức xử phạt bằng 2 lần mức phạt quy định tại (*) nêu trên.

Theo Chí Kiên/VGP

Đường dẫn bài viết: https://congnghiepmoitruong.vn/phat-den-500-trieu-dong-neu-su-dung-dat-trong-lua-vao-muc-dich-khac-khong-duoc-phep-5020.html

In bài viết