12:52 | 03/03/2020

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN VĂN CHẤN, TỈNH YÊN BÁI

Địa chỉ: Thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái  

Trưởng phòng: Cao Trường Giang

Điện thoại: 0216.3874049

Đường dẫn bài viết: https://congnghiepmoitruong.vn/phong-tai-nguyen-va-moi-truong-huyen-van-chan-tinh-yen-bai-5632.html

In bài viết