22:01 | 06/07/2020

Thời gian thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Theo quy định của pháp luật hiện hành và thủ tục hành chính quốc gia, trong thời hạn 55 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ của chủ dự án, cơ quan chức năng buộc phải hoàn thiện quá trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
Dự án thuộc thẩm quyền cấp Bộ thẩm định đánh giá tác động môi trường
thoi gian tham dinh phe duyet bao cao danh gia tac dong moi truong
Thời gian thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là 55 ngày.

Để được thẩm định, phê duyệt ĐTM, chủ dự án phải nộp hồ sơ hoàn chỉnh gồm: 1 văn bản đề nghị thẩm định ĐTM theo quy định; 1 bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án đầu tư hoặc các tài liệu tương đương và ít nhất 7 bản ĐTM.

Sau khi nhận đủ hồ sơ, UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, cơ quan thẩm định phải có văn bản thông báo cho chủ dự án.

Trong quá trình thẩm định (trong trường hợp cần thiết), cơ quan thẩm định được tiến hành các hoạt động: kiểm tra, khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án; lấy ý kiến tổ chức, chuyên gia liên quan; tổ chức họp chuyên gia theo chuyên đề.

Sau khi ĐTM đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án hoàn thiện và gửi cơ quan thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt ĐTM, gồm:

- 1 văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết quả thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;         

- ĐTM được đóng quyển gáy cứng, chủ dự án ký vào phía dưới của từng trang hoặc đóng dấu giáp lai báo cáo kể cả phụ lục với số lượng đủ để gửi tới các địa chỉ quy định.

Sau cùng, cơ quan thường trực thẩm định trình UBND cấp tỉnh hồ sơ đề nghị phê duyệt ĐTM do chủ dự án gửi đến. UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt ĐTM. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản nêu rõ lý do.

UBND cấp tỉnh gửi quyết định phê duyệt và ĐTM đến chủ dự án; Bộ Tài nguyên và Môi trường; UBND cấp huyện; UBND cấp xã nơi thực hiện dự án; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban quản lý các khu công nghiệp đối với dự án thực hiện trong khu công nghiệp.

Trong thời hạn 55 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ của chủ dự án, cơ quan chức năng buộc phải hoàn thiện quá trình thẩm định, phê duyệt ĐTM. Trong đó, thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ là 5 (năm) ngày làm việc. Thời hạn thẩm định ĐTM là 30 ngày làm việc…

Thu Hà

Đường dẫn bài viết: https://congnghiepmoitruong.vn/thoi-gian-tham-dinh-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-6382.html

In bài viết