Thứ hai 27/03/2023 17:37
Dòng sự kiện

Bắc Ninh phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường theo xu thế tăng trưởng xanh

27/02/2023 07:48
Là địa phương có sức hút đầu tư lớn, có sự hiện diện sản xuất, kinh doanh của nhiều tập đoàn toàn cầu, Bắc Ninh luôn chú trọng và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác bảo vệ môi trường, với định hướng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường theo xu thế tăng trưởng xanh.

Theo đó, địa phương đã tập trung nguồn lực để giải quyết những thách thức về môi trường và coi đó là mục tiêu của sự phát triển. Một mặt giải quyết vấn đề môi trường còn tồn tại, đồng thời định dạng những cách thức mới về tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, bắt đầu khởi động về tăng trưởng xanh, xây dựng các nhà máy thông minh, tiết kiệm năng lượng, phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị theo hướng sinh thái, công nghệ cao.

Bắc Ninh phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường theo xu thế tăng trưởng xanh
Bắc Ninh định hướng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường theo xu thế tăng trưởng xanh.

Cùng với đó, các ban ngành chức năng cũng tập trung giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách ở làng nghề, bằng việc: Tăng cường quản lý môi trường, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm trầm trọng từ nhiều năm như làng nghề cô đúc nhôm Văn Môn (Yên Phong), làng nghề sản xuất giấy CCN Phú Lâm (Tiên Du), Phong Khê (thành phố Bắc Ninh)… Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức, thận thức pháp luật về môi trường cho các chủ sản xuất và người dân làng nghề, hạn chế thấp nhất các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Triển khai đồng bộ, xuyên suốt các nhiệm vụ bảo vệ môi trường như thành lập tổ tự quản, tổ kiểm soát nguồn thải ra vào làng nghề, tổ tuần tra, kiểm soát hành vi xả thải ra môi trường để ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả; thực hiện hiệu quả, có lộ trình các đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề Phong Khê, Văn Môn; tăng cường quản lý chất thải, giám sát vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại trong làng nghề; xử lý nghiêm các sai phạm của các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, với hàng trăm trường hợp vi phạm bị xử lý, phạt tiền hàng chục tỷ đồng và đình chỉ sản xuất; đầu tư hệ thống quan trắc truyền dữ liệu môi trường về cơ quan chức năng để giám sát, theo dõi…tiến tới xử lý dứt điểm vấn đề môi trường làng nghề vào năm 2030.

Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh giai đoạn 2019-2025 đang được thực hiện hiệu quả, đúng lộ trình. Với 4 nhà máy xử lý rác thải phát năng lượng được triển khai xây dựng và đi vào hoạt động trong năm nay có tác động tích cực đến công tác bảo vệ môi trường và triển khai sản xuất sạnh trong các khu, CCN, làng nghề trên địa bàn tỉnh. Ngành Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và giảm cường độ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông vận tải, sản xuất, kinh doanh...; đổi mới kỹ thuật canh tác, chăn nuôi, phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao với phương châm mục tiêu sản xuất sạch, tăng trưởng xanh, nhằm cải thiện môi trường, góp phần ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế tuần hoàn, khuyến khích thực hành lối sống xanh, sản xuất xanh; hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng, chuyển sang sản xuất xanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là trong khu vực làng nghề.

Định hướng của tỉnh là phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường theo xu thế tăng trưởng xanh. Bám sát chương trình hành động Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh đã ban hành quyết định số 403/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch hành động Chiến lược tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tại các định hướng chiến lược và quy hoạch phát triển, các ngành, đơn vị, doanh nghiệp đều nhận thức được tăng trưởng xanh là xu thế phát triển của thời đại, là bước chuyển biến thích hợp gắn với xu thế cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo hướng tới phát triển bền vững, toàn diện. Với quan điểm xanh như là trụ cột để nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển kinh tế hiện đại, bảo vệ môi trường, đổi mới sáng tạo, hình thành đô thị xanh, nông thôn xanh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, ở đó, ô nhiễm môi trường thực sự được kiểm soát, hướng tới xanh hoá nền kinh tế xanh, bền vững...

Minh Phú
Xem phiên bản di động