Thứ hai 30/11/2020 11:37
Văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Cần sớm xây dựng Hệ dữ liệu

25/03/2020 12:59
Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường  có văn bản gửi Bộ Tư pháp về việc xây dựng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
Pháp luật hiện hành không ban hành văn bản quy phạm riêng về các thành phần môi trường đất, nước, không khí

Văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành là văn bản quy phạm mang tính tổng hợp, điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến tất cả các thành phần về môi trường (đất, nước, không khí…) trong cùng một văn bản quy phạm. Pháp luật hiện hành không ban hành văn bản quy phạm riêng về các thành phần môi trường đất, nước, không khí nên Bộ Tài nguyên và Môi trường không xây dựng hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo các thành phần môi trường nêu trên.

Các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường được rà soát, tập hợp vào Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường gồm:

Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) Số 55/2014/QH13

Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật BVMT (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 40/2019/NĐ-CP)

Nghị định 18/2015/NĐ-CP về quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch BVMT (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 40/2019/NĐ-CP)

Nghị định 38/2015/NĐ-CP quản lý chất thải và phế liệu (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 40/2019/NĐ-CP)

Nghị định số 40/2019/NĐCP sửa đổi, bổ sung các nghị định hướng dẫn thi hành Luật BVMT

Nghị định 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Quyết định 73/2014/QĐTTg về danh mục phế liệu nhập khẩu

Quyết định 16/2015/QĐTTg về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ.

Thu Trang
Có thể bạn quan tâm

Đọc nhiều

dai-ichi
Xem phiên bản mobile