Thứ năm 15/04/2021 00:35

Giấy phép sản xuất, buôn bán thuốc lá có thời hạn 5 năm

20/11/2020 00:00
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định về kinh doanh thuốc lá. Trong đó quy định, Nhà nước thống nhất quản lý đối với các hoạt động đầu tư, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, sản phẩm thuốc lá và các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh thuốc lá.    
Lấy ý kiến 05 dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường
giay phep san xuat buon ban thuoc la co thoi han 5 nam
Kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán sản phẩm thuốc lá; chế biến nguyên liệu thuốc lá, mua bán nguyên liệu thuốc lá, xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá và đầu tư trồng cây thuốc lá phải có giấy phép hoặc giấy chứng nhận theo quy định. Nhà nước thực hiện kiểm soát về mức cung cấp thuốc lá ra thị trường (bao gồm sản lượng sản xuất và nhập khẩu thuốc lá); thực hiện thương mại nhà nước đối với nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà để tiêu thụ trong nước; kiểm soát sản lượng sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trên thị trường thông qua hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá, nhằm giảm tác hại của thuốc lá, gian lận thương mại trong kinh doanh thuốc lá. Máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá, sản phẩm thuốc lá là hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương.

Dự thảo nêu rõ về điều kiện cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá: Doanh nghiệp đang sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc doanh nghiệp đã được Bộ Công Thương đồng ý về chủ trương đầu tư trong trường hợp sáp nhập, liên doanh để sản xuất thuốc lá.

Điều kiện về sử dụng và đầu tư nguyên liệu thuốc lá được trồng trong nước:  Đối với Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá (trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), các sản phẩm thuốc lá điếu của doanh nghiệp (trừ sản phẩm thuốc lá xuất khẩu và sản phẩm thuốc lá sản xuất theo hợp đồng với đối tác nước ngoài có yêu cầu sử dụng nguyên liệu nhập khẩu) phải đáp ứng tỷ lệ sử dụng nguyên liệu trong nước theo lộ trình từ năm 2021 đạt tối thiểu 15%; từ năm 2022 đạt tối thiểu 20%; từ năm 2023 đạt tối thiểu 25%; từ năm 2024 đạt tối thiểu 30% và từ năm 2025 và các năm tiếp theo đạt tối thiểu 40%. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất sản phẩm thuốc lá phải trực tiếp đầu tư hoặc liên kết đầu tư với doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá với diện tích trồng phù hợp với sản lượng sản xuất của từng doanh nghiệp. Trường hợp đáp ứng quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, doanh nghiệp không phải thực hiện việc trực tiếp đầu tư hoặc liên kết đầu tư. Doanh nghiệp phải có máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá gồm các công đoạn chính cuốn điếu, đóng bao hoặc hoặc nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc cổ phần chi phối tại doanh nghiệp khác có máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá đã được cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá.

Bộ Công Thương là cơ quan cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá như sau:

a) Doanh nghiệp sản xuất thuốc lá nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá cho Bộ Công Thương;

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương xem xét và cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá. Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Bộ Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do;

c) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.

Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá có thời hạn 05 năm.

Chỉ các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá mới được phép in nhãn hoặc hợp đồng với cơ sở in để in nhãn bao bì thuốc lá.

Sản lượng sản phẩm thuốc lá sản xuất và nhập khẩu hàng năm của doanh nghiệp để tiêu thụ trong nước không được vượt quá sản lượng ghi trong Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất thuốc lá trong 03 năm và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh của 05 năm tiếp theo, Bộ Công Thương xem xét và công bố sản lượng được phép sản xuất và nhập khẩu của từng doanh nghiệp sản xuất thuốc lá trong giai đoạn 05 năm tiếp theo trong Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá của doanh nghiệp.

Dự thảo cũng nêu rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá, như sau:

Thẩm quyền cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá: Bộ Công Thương cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá; Sở Công Thương cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá; Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Trình tự, thủ tục cấp Giấp phép mua bán sản phẩm thuốc lá: Thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá đề nghị cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá lập 02 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 26 của Nghị định này, 01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, thương nhân lưu 01 bộ; Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, thẩm định và cấp Giấy phép phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan cấp phép có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ. Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá, Giấp phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá có thời hạn 05 năm.

Quang Minh
Xem phiên bản mobile