Thứ hai 13/07/2020 14:24
Tiền Giang:

Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ngành Công nghiệp môi trường đến năm 2025

21/08/2019 17:57
Thực hiện Quyết định số 192/QĐ-TTg ngày 13/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Đề án phát triển ngành Công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025", UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 25/6/2019 thực hiện "Đề án phát triển ngành Công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh".

Theo Kế hoạch số 186/KH-UBND, mục tiêu nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc phát triển ngành Công nghiệp môi trường; lựa chọn, kêu gọi đầu tư, phát triển các doanh nghiệp công nghiệp môi trường, các tổ chức nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ môi trường đủ năng lực đáp ứng cơ bản nhiệm vụ bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên; ứng dụng có hiệu quả các công nghệ xử lý, tái chế chất thải, phân tích, quan trắc, giám sát và kiểm soát ô nhiễm môi trường, công nghệ sử dụng bền vững tài nguyên, phục hồi môi trường phù hợp với điều kiện của địa phương; đẩy mạnh ứng dụng các kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ tiên tiến, hiện đại; phát triển dịch vụ môi trường cơ bản đáp ứng nhu cầu của xã hội về xử lý nước thải, chất thải rắn đô thị, công nghiệp, chất thải nguy hại; phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm, nhu cầu phân tích, quan trắc môi trường và các dịch vụ tư vấn về môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên, năng lượng...

Ảnh minh hoạ.

Kế hoạch đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong tổ chức, quản lý và cơ chế, chính sách; phát triển công nghệ bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên và phục hồi môi trường; phát triển dịch vụ môi trường; phát triển thị trường và thu hút đầu tư phát triển ngành Công nghiệp môi trường; phát triển nguồn nhân lực, nâng cao nhận thức, năng lực phát triển ngành Công nghiệp môi trường.

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang được giao là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức triển khai, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển ngành Công nghiệp môi trường.

Các sở, ban, ngành chuyên môn và UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý Nhà nước của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển ngành công nghiệp môi trường; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; báo cáo định kỳ hàng năm về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh.

Dương Tùng
Xem phiên bản mobile