Thứ sáu 17/01/2020 20:25

Người làm báo là làm cách mạng và để làm cách mạng

14/06/2019 11:08
Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ chí Minh luôn coi báo chí và những người làm báo là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng, là vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc và xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cuộc đời hoạt động của Người không tách rời hoạt động báo chí. Người làm báo là làm cách mạng và để làm cách mạng. Từ tác phẩm đầu tiên “Quyền của các dân tộc thuộc địa” đăng trên báo Nhân đạo ngày 18-6-1919 đến tác phẩm cuối cùng “Thư trả lời Tổng thống Mỹ” đăng trên Báo Nhân dân ngày 25-8-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm báo gần như cả cuộc đời, để lại hơn 2.000 bài báo các loại…, về nhiều đề tài, thể loại, kết cấu và văn phong cũng như hình thức thể hiện, với một mục đích duy nhất là phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới.
Người cho rằng, hoạt động báo chí thực chất là hoạt động chính trị, báo chí là vũ khí đấu tranh cách mạng nên báo chí cách mạng trước tiên phải mang tính chiến đấu, tính định hướng và tính quần chúng nhằm tuyên truyền cổ động, huấn luyện, giáo dục và tổ chức dân chúng để đưa dân chúng đến mục đích chung. Mục đích chung là kháng chiến và kiến quốc để đi đến kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công. Vì vậy, dù viết về đề tài nào, bằng hình thức, thể loại nào, các bài báo của Người đều là vũ khí sắc bén vạch tội, tấn công kẻ thù, là phương tiện hữu hiệu để “thắp lửa” cho quần chúng cách mạng và tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới.
Đến nay, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, tính chất của báo chí cách mạng; về vai trò, nghĩa vụ, đạo đức của người làm báo; về nghệ thuật trong “cách viết” để làm nên một tác phẩm báo chí và tờ báo có giá trị luôn vẹn nguyên giá trị nhưng trong từng cơ quan báo chí, từng bài viết cần có sự vận dụng sáng tạo và linh hoạt.
Sau đây, Tạp chí điện tử Công nghiệp môi trường, trích đăng một số tác phẩm, bài nói, bài viết thể hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác báo chí, xuất bản trong cuộc đời hoạt động báo chí cách mạng của Người.

1. Nhật ký hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bốn tháng sang Pháp …

2. Đông Dương (1923-1924)

3. Thư gửi Trung ương Đảng Cộng sản Pháp

4. Mấy khuyết điểm của báo chí ta

5. Khuyên đồng bào mua Báo Việt Nam độc lập

6. Nói chuyện với các ủy viên tuyên truyền các tỉnh Bắc Bộ

7. Thư gửi Báo Quân du kích

8. Bài nói tại Đại hội thứ hai Hội Nhà báo Việt Nam.

9. Thư gửi Đại hội báo giới

10. Phải chống bệnh quan liêu

11. Báo chí bình dân

12. Trả lời phỏng vấn của các nhà báo Việt Nam, Pháp và Trung Hoa …

13. Báo cáo của Việt Nam gửi Quốc tế Cộng sản

14. Phát biểu tại phiên họp thứ 22 Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản …

15. Phát biểu tại phiên họp thứ bảy Hội nghị lần thứ nhất Quốc tế Nông dân …

16. Tuyên truyền …

17. Thư gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng

18. Phải giữ bí mật của Nhà nước

19. Điện mừng Hội Nhà báo Á - Phi

20. Thư gửi Ban Phương Đông …

21. Cần phải xem báo Đảng

Pv
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản mobile