Thứ năm 21/11/2019 21:09

Quảng Nam: Tăng cường quản lý phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

07/03/2019 21:54
Quảng Nam là địa phương có nhiều khu vực được cấp phép khai thác khoáng sản. Việc phục hồi môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản nhằm đảm bảo môi trường trên địa bàn là rất cấp thiết và vô cùng quan trọng.

Nhằm tăng cường quản lý công tác ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát toàn bộ các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn quản lý, cung cấp bằng văn bản đầy đủ số liệu nộp tiền ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường của từng doanh nghiệp gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng nội dung phương án cải tạo phục hồi môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp doanh nghiệp nào cố tình chậm nộp hoặc không nộp thì báo cáo UBND tỉnh xem xét đình chỉ hoạt động; Đôn đốc các doanh nghiệp khai thác khoáng sản thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng nội dung Phương án đã được phê duyệt; đặc biệt các dự án khai thác đến đâu phải yêu cầu hoàn thổ đến đấy. Lưu ý các trường hợp phải lập lại phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định tại khoản 6, Điều 55, Nghị định số 19/2015/NĐ-CP phải hoàn thành việc lập lại phương án, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định.


Việc hoàn thổ, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản là rất cấp thiết và vô cùng quan trọng để bảo vệ môi trường


Đối với các dự án khai thác khoáng sản đã được UBND cấp huyện phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã kết thúc khai thác nhưng chủ dự án không thực hiện hoàn thổ, cải tạo, phục hồi môi trường, UBND cấp huyện sử dụng số tiền chủ dự án đã ký quỹ lập dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác nhận; phối hợp với Kho bạc Nhà nước cấp huyện thực hiện đôn đốc các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản và Quyết định phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường. Định kỳ tháng 2 hằng năm, UBND cấp huyện tổng hợp tình hình ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường tại địa phương, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi và xử lý (nếu có).

 Gia Linh
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản mobile