Thứ bảy 03/12/2022 13:53
Dòng sự kiện

Sơn La thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường

07/09/2022 09:19
UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND, ngày 26/7/2022 về thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Kế hoạch nhằm ngăn chặn, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm; cải thiện chất lượng môi trường tại các khu vực đang có nguy cơ ô nhiễm; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách, mô hình kinh tế, công cụ kinh tế hướng tới hạn chế và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hạn chế chất thải phát sinh, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

Từ mục tiêu cụ thể…

Tỉnh Sơn La đặt ra mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ diện tích nhóm đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ trên tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp đạt 2,5%; Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 80%; 100% các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý; 95% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom; 90% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom; 50% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý bằng công nghệ chôn lấp trực tiếp trên tổng lượng chất thải được thu gom; 98% chất thải nguy hại được thu gom, vận chuyển, xử lý.

Trên 50% nước thải đô thị được xử lý đạt chuẩn với đô thị loại II trở lên; trên 20% nước thải đô thị được xử lý với đô thị còn lại. 100% khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 100% trung tâm thương mại, siêu thị không sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần và túi nilon khó phân hủy; 100% khách sạn, khu du lịch không sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần…

94,8% dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung; 90% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch… Tỷ lệ che phủ rừng đạt 56%; tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt 32%.

Đến năm 2050, môi trường tỉnh Sơn La có chất lượng tốt, đảm bảo quyền được sống trong môi trường trong lành và an toàn của người dân; đa dạng sinh học được gìn giữ, bảo tồn, đảm bảo cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; xã hội hài hòa với thiên nhiên, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các bon thấp được hình thành và phát triển, hướng tới mục tiêu trung hòa các bon…

Sơn La thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường

Sơn La phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý ô nhiễm nguồn cấp nước sinh hoạt do chế biến nông sản.

… đến triển khai thực hiện.

6 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ chất thải rắn đô thị toàn tỉnh Sơn La được xử lý đạt 56,5%; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom khu vực đô thị đạt 91%, khu vực nông thôn đạt 80,3%. Tuy nhiên, còn một số huyện có kết quả thực hiện chỉ tiêu thấp hơn chỉ tiêu của tỉnh, nhất là chỉ tiêu tỷ lệ chất thải rắn khu vực nông thôn được thu gom.

Để thực hiện tốt Kế hoạch trong thời gian tới, tỉnh Sơn La giao các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ tiêu tỷ lệ chất thải rắn nông thôn được thu gom, như: Thành lập Tổ công tác thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ rác thải khu vực nông thôn được thu gom; tăng cường phối hợp trong quản lý, bảo vệ môi trường; rà soát, bố trí ngân sách, từng bước mở rộng địa bàn thu gom rác thải nông thôn; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan, trong đó, đảm bảo bố trí quỹ đất xây dựng các điểm thu gom, xử lý phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội địa phương… Tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm…

Ly Sơn
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản di động