14:10 | 25/12/2020

Hướng dẫn xây dựng khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái.
Khu công nghiệp sinh thái: Mô hình phát triển bền vững
huong dan xay dung khu cong nghiep sinh thai doanh nghiep sinh thai
Khu công nghiệp sinh thái sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn.

Theo Dự thảo, tiêu chí xác định khu công nghiệp sinh thái gồm: Xác nhận doanh nghiệp có nhận thức và áp dụng các giải pháp về sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn.

Giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn trong khu công nghiệp quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP gồm: Các giải pháp giảm chất thải tại nguồn: quản lý nội vi và kiểm soát quy trình sản xuất của doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa việc sử dụng nguyên liệu và giảm thiểu chất thải trong sản xuất; thay đổi nguyên liệu nhằm đạt được hiệu quả kinh tế và môi trường; cải tiến, thay thế thiết bị, dây chuyền, công nghệ để giảm tổn thất và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Các giải pháp tuần hoàn: thu gom và tái sử dụng chất thải, phế liệu trong nội bộ doanh nghiệp; thu gom và xử lý các chất thải, phế liệu để tạo ra sản phẩm mới trong nội bộ doanh nghiệp hoặc trao đổi, kinh doanh với các cơ sở sản xuất khác. Các giải pháp thay đổi sản phẩm: cải thiện chất lượng sản phẩm để giảm tác động đến môi trường thông qua đổi mới sản phẩm, cải tiến bao bì, thiết kế của sản phẩm.

Việc xác nhận doanh nghiệp có nhận thức và áp dụng các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP do cơ quan hoặc đơn vị có chuyên môn về đào tạo, đánh giá sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn thực hiện.

Các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn được xác nhận cần thể hiện hiệu quả môi trường, kinh tế, xã hội trước và sau khi áp dụng, thực hiện báo cáo tiến độ thực hiện hàng năm và đánh giá lại trong thời gian nhất định không quá 03 năm.

Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái và Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái có thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp. Trong thời hạn này, trường hợp không đáp ứng được các tiêu chí khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái, nhà đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái, Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái.

Định kỳ hằng năm, nhà đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp sinh thái lập báo cáo tình hình thực hiện khu công nghiệp sinh thái gửi Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để theo dõi, giám sát; doanh nghiệp sinh thái lập báo cáo tình hình thực hiện và duy trì sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn; tình hình thực hiện liên kết cộng sinh công nghiệp gửi nhà đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp và Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để theo dõi, giám sát.

Kết quả theo dõi, giám sát thực hiện khu công nghiệp sinh thái và doanh nghiệp sinh thái là cơ sở để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế xem xét cấp lại, thu hồi hoặc chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái, Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái.

Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái, Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái được cấp lại sau 03 năm nếu khu công nghiệp và doanh nghiệp tiếp tục đáp ứng điều kiện về sử dụng hiệu quả tài nguyên, sản xuất sạch hơn và cộng sinh công nghiệp theo quy định. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chứng nhận lại khu công nghiệp sinh thái trên cơ sở báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện khu công nghiệp sinh thái hàng năm và việc đáp ứng các điều kiện về hiệu quả tài nguyên, sản xuất sạch hơn, cộng sinh công nghiệp. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện chứng nhận lại doanh nghiệp sinh thái trên cơ sở báo cáo giám sát, đánh giá doanh nghiệp sinh thái hàng năm và việc đáp ứng các điều kiện về hiệu quả tài nguyên, sản xuất sạch hơn, cộng sinh công nghiệp.

Khu công nghiệp sinh thái có thể được xếp hạng trên cơ sở hiệu quả đạt được về kinh tế, xã hội, môi trường và được đánh giá thông qua bộ tiêu chí xếp hạng khu công nghiệp sinh thái do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Cơ quan có thẩm quyền chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái, Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái trong trường hợp Khu công nghiệp, doanh nghiệp khu công nghiệp vi phạm quy định của pháp luật đối với khu công nghiệp và doanh nghiệp trong khu công nghiệp trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận; không đáp ứng tiêu chí về khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận trên cơ sở ý kiến theo dõi, giám sát của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế; Nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái đề nghị bằng văn bản về việc chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái, Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái.

Minh Anh

Đường dẫn bài viết: https://congnghiepmoitruong.vn/huong-dan-xay-dung-khu-cong-nghiep-sinh-thai-doanh-nghiep-sinh-thai-7228.html

In bài viết