Khánh Hoà: Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án thuộc lĩnh vực Y tế

05/06/2023 11:25 Chính sách - Pháp luật
Ngày 10/05/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 1801/STNMT-CCBVMT hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án thuộc lĩnh vực Y tế cho các Bệnh viện, cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án thuộc lĩnh vực Y tế việc làm nhỏ đem lại hiệu quả lớn
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án thuộc lĩnh vực Y tế việc làm nhỏ đem lại hiệu quả lớn

Trên cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; và Công văn số 759/BTNMT-MT ngày 14/02/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường cho các dự án thuộc lĩnh vực Y tế cụ thể như sau:

Thực hiện quan trắc môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được UBND tỉnh phê duyệt và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường gửi báo cáo về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện (nơi triển khai thực hiện dự án) theo quy định tại Khoản 5 Điều 66 Thông tư số 02. Biểu mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo Mẫu số 05.A Phụ lục VI Thông tư số 02. Thời gian gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023) trước ngày 15/01/2024. Hình thức báo cáo công tác bảo vệ môi trường là báo cáo bằng văn bản giấy, có chữ ký của người có thẩm quyền, đóng dấu của đơn vị và bản điện tử (file.doc). Các biểu mẫu tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo phải được đóng dấu giáp lai.

Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 1411/STNMT-CCBVMT ngày 12/4/2023.

Công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế và kiểm soát tác động của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe con người thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 62 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Về lập hồ sơ môi trường

Giấy phép môi trường: Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 39 Luật BVMT 2020. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Kể từ ngày Giấy phép môi trường có hiệu lực, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM (Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM), giấy phép môi trường thành phần (giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường) hết hiệu lực thi hành theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Đăng ký môi trường: Lập hồ sơ Đăng ký môi trường theo quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật BVMT 2020. Nội dung Đăng ký môi trường thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 49 Luật B Bảo vệ môi trường năm 2020.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động