Thứ bảy 10/04/2021 21:56

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật

25/11/2019 16:03
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật.
Danh mục các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng trong lĩnh vực Công Thương
huong dan quan ly va su dung kinh phi xay dung tieu chuan quoc gia va quy chuan ky thuat
Mức chi lập dự án TCVN, QCKT tối đa 2.000.000 đồng/01 dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Thông tư này quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và quy chuẩn kỹ thuật (QCKT), bao gồm: lập kế hoạch, rà soát, xây dựng, thẩm định tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Theo dự thảo, nội dung chi trực tiếp cho việc xây dựng TCVN và QCKT bao gồm: Chi công lao động đối với các cán bộ trực tiếp tham gia xây dựng dự án xây dựng TCVN, QCKT trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Chi cho công tác nghiên cứu, đánh giá thực trạng, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, phân tích kết quả điều tra, khảo sát, thử nghiệm, khảo nghiệm phục vụ cho việc xây dựng TCVN, QCKT.

Nội dung chi phục vụ công tác quản lý của cơ quan có thẩm quyền quản lý hoạt động xây dựng TCVN, QCKT bao gồm: Chi tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo phục vụ công tác lập kế hoạch, rà soát chuyển đổi TCVN, QCKT; chi họp Hội đồng thẩm tra, Hội đồng thẩm định dự thảo TCVN, QCKT…

Định mức chi cho việc xây dựng TCVN, QCKT: Chi công lao động thuê ngoài đối với cán bộ, chuyên gia trực tiếp xây dựng dự thảo TCVN, QCKT (nếu có): Mức chi tối đa là 20.000.000 đồng/01 dự thảo đối với TCVN, QCKT không cần phải khảo sát, khảo nghiệm; mức chi tối đa 45.000.000 đồng/01 dự thảo đối với TCVN, QCKT cần phải khảo sát, khảo nghiệm.

Chi lập dự án TCVN, QCKT trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức chi tối đa 2.000.000 đồng/01 dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Mức chi tối đa cho ý kiến nhận xét của thành viên Ban kỹ thuật TCVN của các chuyên gia, nhà khoa học đối với dự thảo TCVN, QCKT là 500.000 đồng/01 nhận xét cho một dự thảo TCVN, QCKT;

Đối với các cuộc họp Ban kỹ thuật TCVN, Ban soạn thảo QCKT, mức chi tối đa cho Trưởng ban là 150.000 đồng/người/buổi; các thành viên Ban kỹ thuật là 100.000 đồng/người/buổi; Chủ trì các hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề, tham gia góp ý cho dự thảo TCVN, QCKT, mức chi tối đa 500.000 đồng/người/buổi, các thành viên tham dự tối đa 200.000 đồng/người/buổi.

Mai Hoa

Đọc nhiều

vinacapital-hoi-an
Xem phiên bản mobile