Những tồn tại, khó khăn trong phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Những tồn tại, khó khăn trong phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Chỉ thị số 41/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn của Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ, tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải ...
Chỉ thị cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

Chỉ thị cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

Nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong quản lý chất thải rắn hiện nay đồng thời chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường Thủ tướng Chính phủ ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động