Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn chuẩn bị dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn chuẩn bị dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông thuộc diện phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thường là dự án có quy mô nhỏ, mức độ tác động ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động