Phát huy sức mạnh nội lực từ bài học của Cách mạng tháng Tám

Phát huy sức mạnh nội lực từ bài học của Cách mạng tháng Tám

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động