Bắc Ninh nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến

12/06/2023 07:46 Tăng trưởng xanh
Phấn đấu đến năm 2025, Bắc Ninh đạt chỉ tiêu về tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ được giao và nằm trong nhóm các tỉnh có tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ ở mức cao...

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký, ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng cung cấp và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cần vào cuộc quyết liệt, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Trong đó, phấn đấu đến năm 2025, Bắc Ninh đạt chỉ tiêu về tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ được giao và nằm trong nhóm các tỉnh có tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ ở mức cao. Đồng thời, hoàn thành chỉ tiêu về số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được Thủ tướng Chính phủ giao. Đẩy mạnh triển khai các giải pháp hướng tới thanh toán trực tuyến đối với thanh toán phí, lệ phí trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Bắc Ninh nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ công “Một cửa điện tử” phục vụ nhân dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

Sở Tư pháp chịu trách nhiệm chung để đạt mục tiêu Bắc Ninh thuộc nhóm các tỉnh có tỷ lệ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính mức cao trên toàn quốc; đồng thời, tham mưu, triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chỉ tiêu và giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Về kiểm soát thủ tục hành chính, giao Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện có hiệu quả việc rà soát, đánh giá, tái cấu quy trình thủ tục hành chính theo quy định để thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đồng thời, công khai kịp thời, đầy đủ 100% danh mục thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính.

Các sở, ban, ngành thực hiện hiệu quả việc rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, đề xuất đơn giản hóa quy trình thực hiện, mẫu đơn, tờ khai điện tử nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ thực hiện trên môi trường điện tử. Cùng với đó, các sở, ban, ngành cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin 100% thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến ở cả 3 cấp theo lĩnh vực quản lý trên trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến cả 3 cấp thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Đối với việc nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công các cấp, bộ phận Một cửa cấp xã, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian trên môi trường điện tử.

Trung tâm Hành chính công các cấp, bộ phận Một cửa cấp xã giám sát hiệu quả việc tiếp nhận, thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa các cấp; 100% hồ sơ thủ tục hành chính để chậm, muộn đều phải có báo cáo giải trình lý do với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc giải quyết hồ sơ chậm muộn và thực hiện xin lỗi người dân theo đúng quy định.

Trung tâm Hành chính công tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện định kỳ hàng tháng công khai danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm muộn trong giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Đông Hải

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động