Lấy ý kiến Dự thảo quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

02/06/2023 14:48 Chính sách - Pháp luật
Sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên vào các dự án đầu tư đã và đang lại nhiều hậu quả nghiêm trọng sản xuất nói riêng và phát triển kinh tế - bảo vệ môi trường nói chung. Việc kiểm soát các công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên là hết sức cần thiết và cần tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật trong thời gian tới.
Hạn chế tối đa và hướng đến chấm dứt đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên là nhiệm vụ hết sức cấp bách trong thời điểm hiện nay
Hạn chế tối đa và hướng đến chấm dứt đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên là nhiệm vụ hết sức cấp bách trong thời điểm hiện nay

Dự thảo quy định phạm vi điều chỉnh của Quyết định là hồ sơ, trình tự thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên quy định tại điểm d khoản 11 Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư (sau đây gọi là Nghị định số 31/2021/NĐ-CP), làm cơ sở xem xét, gia hạn thời hạn hoạt động dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Đối tượng áp dụng được quy định tại Quyết định này là các dự án đầu tư có sử dụng công nghệ đề nghị được gia hạn thời hạn hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư; cơ quan có thẩm quyền xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên; tổ chức giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ được chỉ định, thừa nhận; nhà đầu tư dự án và cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hồ sơ đề nghị xác định công nghệ được quy định cụ thể gồm có: Văn bản đề nghị xác định công nghệ theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục của Quyết định này; Bản sao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương; Thuyết minh hiện trạng công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục của Quyết định này; Chứng thư giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư (sau đây gọi tắt là chứng thư giám định); Bản sao các tài liệu khác có liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng công nghệ công nghệ, bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm (nếu có).

Để xác định công nghệ, nhà đầu tư nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến 01 bộ hồ sơ đề nghị xác định công nghệ đến Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 11 Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Cơ quan chủ trì) để được xem xét, xác định công nghệ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:

Bộ Khoa học và Công nghệ gửi hồ sơ đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ và các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan để lấy ý kiến phối hợp.

Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ đến Sở Tài Nguyên và Môi trường và cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để lấy ý kiến phối hợp.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến bằng văn bản về việc xác định công nghệ, gửi Cơ quan chủ trì.

Trường hợp cơ quan phối hợp có văn bản đề nghị nhà đầu tư bổ sung giải trình hoặc sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cơ quan phối hợp, Cơ quan chủ trì có văn bản đề nghị nhà đầu tư giải trình, sửa đổi, bổ sung nội dung của hồ sơ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ các ý kiến của các cơ quan phối hợp (và giải trình, sửa đổi, bổ sung hồ sơ của nhà đầu tư nếu có), Cơ quan chủ trì có văn bản xác định công nghệ nêu rõ dự án đầu tư có hoặc không sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên.

Về chứng thư giám định, tổ chức giám định cũng được quy định cụ thể tại Dự thảo Quyết định này.

Chứng thư giám định được cấp bởi tổ chức giám định được chỉ định, thừa nhận giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trong dự án đầu tư (sau đây gọi tắt là Tổ chức giám định) thể hiện các nội dung theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục của Quyết định này.

Hiệu lực của chứng thư giám định là 12 tháng kể từ ngày ký.

Điều kiện chỉ định, thừa nhận Tổ chức giám định, hồ sơ, trình tự thủ tục chỉ định, thừa nhận tổ chức giám định thực hiện theo quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 ngày 12 tháng 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP.

Tổ chức giám định đã được chỉ định, thừa nhận thực hiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu theo quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được đăng ký bổ sung chỉ định, thừa nhận thực hiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chỉ định, thừa nhận bổ sung phạm vi, lĩnh vực thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điểu 18b và khoản 2 Điều 18d Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Dự thảo Quyết định cũng quy định rõ trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức giám định trong việc xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên là cơ sở để xem xét, gia hạn thời hạn hoạt động dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động