Thứ ba 19/10/2021 13:23

Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến dự thảo Thông tư về quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng

16/09/2021 16:32
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Để phù hợp với những quy định được quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 quy định: “Hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đối với dự án đầu tư phải phủ hợp với quy định về quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cho vay”. Khoản 4 Điều 149 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 quy định: “Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.”.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức lấy ý kiến để hoàn thiện Thông tư: “Hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”. Trong đó đáng chú ý là nguyên tắc quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng gồm 4 nguyên tắc: (i) TCTD xây dựng quy trình độc lập hoặc lồng ghép trong quy trình cấp tín dụnghiện hành nhưng đảm bảo phân định trách nhiệm với khâu quyết định cho vay theo quy định của pháp luật về cho vay; (ii) TCTD quản lý rủi ro môi trường theo quy trình nội bộ của TCTD; (iii) Kết quả đánh giá rủi ro môi trường của khoản cấp tín dụng, là căn cứ để TCTD xếp hạng tín dụng khách hàng, xác định lãi suất, chi phí cấp tín dụng và các điều kiện cấp tín dụng phù hợp; (iv) TCTD thực hiện phân loại, trích lập dự phòng rủi ro và xử lý rủi ro đối với khoản cấp tín dụng được quản lý rủi ro môi trường theo quy định hiện hành của NHNN

Để đảm bảo thực hiện đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời để văn bản sau khi ban hành có tính khả thi. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đăng tải dự thảo Thông tư để lấy ý kiến công khai trên trang thông tin của Ngân hàng Nhà nước trước khi được thông qua và có hiệu lực vào ngày 01/01/2022. Độc giả tham gia góp ý dự thảo cho Thông tư tại đây.

Nguyễn Quang

Đọc nhiều

vinacapital-hoi-an
Xem phiên bản mobile