Bộ Tài Chính:

Đề xuất lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

02/06/2023 14:50 Chính sách - Pháp luật
Dữ liệu môi trường được sử dụng thống nhất từ trung ương đến địa phương, phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, cung cấp dịch vụ công về môi trường. Việc đề xuất lệ phí khai thác, sử dụng dữ liệu về môi trường thể hiện tính minh bạch, tăng cường việc quản lý thông tin, dữ liệu và tạo động lực cho quá trình điều tra, thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành.
Thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường mở ra nhiều cơ hội mới cho lĩnh vực điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu
Thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường mở ra nhiều cơ hội mới cho lĩnh vực điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường.

Theo đó, đối với tổ chức thu phí theo quy định tại Thông tư này gồm: Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao cung cấp thông tin, dữ liệu về môi trường theo quy định pháp luật; Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao cung cấp thông tin, dữ liệu về môi trường theo quy định pháp luật; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tổ chức thu phí được trích lại 70% tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; nộp 30% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Đối với mức thu phí: Mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường có nhiều thay đổi hơn sơ với Thông tư số 22/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, dữ liệu về môi trường, cụ thể:

Đối với Bản đồ mạng lưới quan trắc (nước mặt, không khí, đất), phí khai thác và sử dụng Bản đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/250.000 là 4 triệu đồng/mảnh; phí khai thác và sử dụng Bản đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/100.000 là 2.290.000 đồng/mảnh; phí khai thác và sử dụng Bản đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/25.000 là 870.000 đồng/mảnh …

Đối với Bản đồ nhạy cảm môi trường các vị trí, khu vực trọng điểm của Việt Nam: Phí khai thác và sử dụng Bản đồ nhạy cảm môi trường tỷ lệ 1/50.000 là 1.090.000 đồng/mảnh; phí khai thác và sử dụng Bản đồ nhạy cảm môi trường tỷ lệ 1/25.000 là 870.000 đồng/mảnh…

Trường hợp khai thác và sử dụng: Hồ sơ, tài liệu quản lý chất lượng môi trường; quản lý chất thải và cải thiện môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; truyền thông môi trường; quản lý môi trường lưu vực sông, ven biển và biển; Báo cáo kết quả quan trắc môi trường (theo đợt/năm): không khí xung quanh; nước mặt (sông, hồ); nước biển ven bờ; nước mưa; nước dưới đất; trầm tích (sông, nước biển); môi trường đất, mức thu phí là 800.000 đồng/báo cáo.

Cũng theo Dự thảo Thông tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao cung cấp thông tin, dữ liệu về môi trường theo quy định pháp luật; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao cung cấp thông tin, dữ liệu về môi trường theo quy định pháp luật; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Một số mức phí được quy định tại thông tư, như: Phí sử dụng và khai thác báo cáo kết quả quan trắc môi trường (theo đợt/năm): Không khí xung quanh; nước mặt (sông, hồ); nước ven bờ; nước mưa; nước dưới đất; trầm tích (sông, nước biển); môi trường đất là 800.000 đồng/báo cáo. Phí khai thác sử dụng bảng đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/250.000 là 4 triệu đồng/mảnh.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động