Bắc Giang tập trung các giải pháp cải thiện, nâng hạng chỉ số Xanh cấp tỉnh giai đoạn 2023-2025

05/07/2023 10:31 Địa phương
Trung ương về chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI), với 16,43 điểm. Giai đoạn 2023 - 2025, Bắc Giang sẽ tiếp tục phấn đấu cải thiện, nâng hạng chỉ số Xanh cấp tỉnh để hoàn thành nhiệm vụ nằm trong top 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Chỉ số PGI dẫn đầu cả nước.
Chú trọng bảo vệ môi trường và thúc đẩy thực hành xanh là một trong những điều kiện tiên quyết để cải thiện, nâng hạng chỉ số Xanh cấp tỉnh
Chú trọng bảo vệ môi trường và thúc đẩy thực hành xanh là một trong những điều kiện tiên quyết để cải thiện, nâng hạng chỉ số Xanh cấp tỉnh

Nhằm duy trì và nâng cao chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) của tỉnh Bắc Giang một cách bền vững và phấn đấu trong giai đoạn 2023 - 2025 nằm trong top 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chỉ số PGI dẫn đầu cả nước, Bắc Giang đã và đang xây dựng nhiều giải pháp cụ thể trong việc thực hiện tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ số PGI; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh trong việc duy trì, cải thiện kết quả và thứ bậc xếp hạng Chỉ số PGI, góp phần thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo định hướng xanh và phát triển bền vững giai đoạn 2023-2025.

Bên cạnh đó, để triển khai đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm cải thiện, nâng hạng chỉ số Xanh cấp tỉnh, ngày 28 tháng 6 năm 2023, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND về cải thiện, nâng hạng Chỉ số PGI của tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023-2025.

Bắc Giang phấn đấu dẫn đầu cả nước về Chỉ số PGI giai đoạn 2023-2025 và cải thiện số điểm cho từng chỉ số thành phần so với năm 2022
Bắc Giang phấn đấu dẫn đầu cả nước về Chỉ số PGI giai đoạn 2023-2025 và cải thiện số điểm cho từng chỉ số thành phần so với năm 2022

Kế hoạch đặt ra chỉ tiêu cải thiện điểm số cho từng chỉ số thành phần cũng như giải pháp cụ thể để thực hiện.

Chỉ số thành phần 1: Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH)

Chỉ số giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH) (cho doanh nghiệp), phấn đấu từ điểm số từ 3,45 (thứ hạng 32) lên 3,95 điểm trở lên (điểm hạng thứ 15).

Để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch trong việc nâng điểm với chỉ số thành phần 1, UBND tỉnh tiếp tục kiên định với nhiệm vụ tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương về ô nhiễm môi trường, BĐKH và ứng phó với những tác động của BĐKH; triển khai xây dựng các cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu theo quy hoạch qua đó giảm thiểu, giảm nhẹ tác động tiêu cực của thiên tai đối với doanh nghiệp; chủ động các phương án ứng phó với thiên tai và BĐKH, tập trung nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai; kịp thời khắc phục hậu quả sau thiên tai, giảm mức thấp ảnh hưởng đến đời sống nhân và hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó chú trọng vào việc chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Tỉnh cũng yêu cầu các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động, đầu tư mới phải đầu tư, xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy định tại Điều 51 và Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 100% khu công nghiệp hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường. Mục tiêu phấn đấu tỷ lệ các cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường đến năm 2025 đạt 70% (trong đó mục tiêu năm 2023 đạt 62,9%, năm 2024 đạt 65%).

Tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về môi trường, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục; 100% các cơ sở có nguồn thải (khí thải, nước thải) lớn lắp đặt và kết nối dữ liệu quan trắc môi trường tự động nước thải, khí thải về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát trực tiếp theo quy định của pháp luật.

Tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức, cá nhân chuyển đổi, thay thế nguồn cung cấp năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch sang các dạng năng lượng tái tạo (như: năng lượng mặt trời, sinh khối, khí sinh học...). Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, đáp ứng khả năng tiêu thoát nước tại các đồ án quy hoạch, dự án khu đô thị; tăng cường hoạt động kiểm soát khí thải từ hoạt động giao thông vận tải; tăng cường, thúc đẩy các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, giao thông đặc biệt đối với các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm, cận trọng điểm.

Chỉ số thành phần 2: Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu

Phấn đấu duy trì đạt từ 6,01 điểm trở lên (tỉnh Bắc Giang đang hạng thứ 4).

Tỉnh xũng đã chỉ ra các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện đảm bảo duy trì chỉ số thành phần này, cụ thể: Tiếp tục triển khai xây dựng các phương án phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường cấp tỉnh, cấp huyện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; đầu tư hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu phấn đấu tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của thành phố Bắc Giang và các đô thị loại IV trở lên đến năm 2025 đạt 55% (trong đó mục tiêu năm 2023 đạt 45%, năm 2024 đạt 50%); tỉếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020, Kết luận số 99- KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý rác thải ra môi trường. Mục tiêu phấn đấu tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn đến năm 2025 đạt 95% (trong đó mục tiêu năm 2023 đạt 93,5%, năm 2024 đạt 94%); duy trì tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát sinh nước thải từ 50m3/ngày trở lên có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường đạt 100%; xây dựng và thực hiện đề án thu gom, xử lý rác thải, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Chỉ số thành phần 3: Thúc đẩy thực hành xanh

Đối với chỉ số vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong thúc đẩy thực hành xanh, phấn đấu điểm số từ 4,47 (thứ hạng 16) lên 4,68 điểm trở lên (điểm hạng thứ 10).

Để nâng hạng cho chỉ số thành phần 3, Tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và tăng cường các hoạt động mua sắm xanh đối với dự án đầu tư, nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước mua sắm xanh, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường được chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ có tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền hướng dẫn về hoạt động sản xuất, sử dụng năng lượng tái tạo; bảo tồn, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; hướng dẫn doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tăng tần suất, thời lượng và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác quản lý, bảo vệ môi trường của các sở, cơ quan, UBND các cấp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh phấn đẫu tổ chức ít nhất 1-2 lần/năm hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp thông qua nhiều kênh giao tiếp nhằm lắng nghe ý kiến phản ánh, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Qua đó chủ động giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, phát huy tính năng động, sáng tạo trong thực thi chính sách nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợitrong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tỉnh cũng có kế hoạch tăng cường bố trí ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo phân cấp ngân sách hiện hành; tăng cường tuyên truyền hướng dẫn doanh nghiệp về sử dụng nước tiết kiệm, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa và sử dụng các sản phẩm thay thế, thân thiện với môi trường; hướng dẫn doanh nghiệp trong việc áp dụng các giải pháp để hạn chế ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường không khí; bảo vệ, phục hồi, tái sinh rừng tự nhiên, đẩy mạnh trồng rừng, nhất là trồngrừng đầu nguồn.

Chỉ số thành phần 4: Chính sách và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường

Phấn đấu giữ vững chỉ số chính sách và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trong bảo vệ môi trường đạt từ 2,49 điểm trở lên (tỉnh Bắc Giang đang hạng thứ 2).

Tỉnh cũng đề ra nhiều giải pháp cụ thể để giữ nguyên hạng đối với chỉ số thành phần 4, cụ thể: Đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp bằng nhiều hình thức mới, hiệu quả cao hơn, đảm bảo công tác chăm sóc nhà đầu tư tại chỗ và tạo điều kiện đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước qua đó giúp các doanh nghiệp nắm bắt, tìmhiểu và tháo gỡ khó khăn trong bảo vệ môi trường.

Tiếp tục rà soát, đề xuất triển khai chính sách khuyến công, trong đó ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất trong quá trình chuyển đổi xanh. Khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường; nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch dài hạn để triển khai giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, môi trường nước, giảm thiểu rác thải nhựa, tái chế rác thải trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu xây dựng, triển khai chính sách khuyến khích, hỗ trợ về tăng khả năng chống chịu thiên tai và hỗ trợ tái trồng rừng.

Tăng cường hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ tư vấn và dịch vụ đào tạo để cải thiện hoạt động môi trường trên địa bàn tỉnh; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng; tăng cường, khuyến khích các ngành ít sử dụng năng lượng. Cùng với đó là làm tốt công tác tham mưu ban hành cơ chế chính sách để hỗ trợ, thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030.

Ngoài các nhiệm vụ nâng hạng các chỉ số, tỉnh cũng đã giao cho các Sở, ban, ngành là các đầu mối trực tiếp, chịu trách nhiệm đối với từng lĩnh vực cụ thể nhằm cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; chủ động nắm bắt và đề xuất các biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; tăng cường kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung trên địa bàn tỉnh đảm bảo 100% các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang hoạt động có đầy đủ hạ tầng bảo vệ môi trường; tổ chức kiểm tra các cơ sở trong khu công nghiệp về bảo vệ môi trường theo quy định.

Tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, đánh giá thực hiện quy hoạch, chính sách, pháp luật, hiệu quả hoạt động của cụm công nghiệp theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh bảo đảm 100% các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang hoạt động có đầy đủ hạ tầng bảo vệ môi trường theo lộ trình. Bên cạnh việc hướng dẫn, triển khai thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư theo các quy định của pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư phải kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng hấp dẫn.

Tỉnh cũng chỉ đạo lực lượng Công an triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện đấu tranh ngăn chặn đối với các loại tội phạm có hành vi vi phạm về môi trường; phối hợp với các Sở, ngành nắm tình hình phát hiện các chủ đầu tư trong nước, nước ngoài trong việc nhập khẩu dây chuyền máy móc, thiết bị công nghệ lạc hậu có thể gây ô nhiễm môi trường vào sản xuất.

Thực hiện tốt Kế hoạch cải thiện, nâng hạng Chỉ số PGI của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2025 sẽ là cơ sở vững chắc để đưa Bắc Giang lên tầm cao mới, là điểm đến thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường của cả nước.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động