Thứ hai 30/11/2020 14:25

Đề xuất mới về tín dụng đầu tư của nhà nước

05/11/2019 11:53
Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế phát sinh trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) thời gian qua, Bộ Tài chính dự thảo Tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của nhà nước.
Cần kiểm soát tín dụng vào lĩnh vực rủi ro

Theo Bộ Tài chính, sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị định số 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của nhà nước, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Nghị định số 32 đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần phải xem xét sửa đổi, bổ sung để phù hợp với hoạt động của VDB trong giai đoạn hiện nay, phù hợp với định hướng của đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của VDB giai đoạn 2019-2021 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cũng như đảm bảo sự đồng bộ của các chính sách ban hành trong thời gian tới của VDB (Nghị định của Chính phủ về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của VDB, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy chế xử lý rủi ro tại VDB...).  

de xuat moi ve tin dung dau tu cua nha nuoc
Sau hơn 2 năm Nghị định số 32 có hiệu lực thi hành, việc triển khai nhiệm vụ tín dụng đầu tư tại VDB theo quy định tại Nghị định đã bộc lộ những điểm chưa phù hợp với thực tiễn.

Dự thảo quy định đối với nhóm chính sách về nâng cao hiệu quả quyết định cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo hướng bãi bỏ các dự án không hiệu quả, không có nhu cầu (như các loại hình dự án: sản xuất muối công nghiệp; sản xuất thuốc kháng sinh, thuốc cai nghiện, thuốc thú y; sản xuất áp dụng sáng chế bảo vệ môi trường; đầu tư sản xuất các sản phẩm phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn; đầu tư sản xuất sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khoa học và công nghệ; đầu tư thuộc chương trình phát triển sản phẩm quốc gia...) khỏi Danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước. Bổ sung thêm các dự án trọng điểm quốc gia thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng giao thông, cụ thể gồm các dự án: cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, cầu đường sắt, đường bộ, cầu đường bộ…

Lý do vì theo báo cáo của VDB, các loại hình dự án thuộc kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội có đóng góp quan trọng cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế, đảm bảo thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế của Chính phủ trong giai đoạn hiện nay, có nhu cầu vốn lớn nhưng Ngân sách Nhà nước không đáp ứng được, cần thiết có sự tham gia của vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Bộ Tài chính cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện vay vốn tại VDB theo hướng tạo điều kiện cho các khách hàng vay vốn tại VDB tiếp cận đầy đủ nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để hoàn thành và vận hành các dự án đầu tư phát triển. Sửa đổi quy định về mua bảo hiểm tài sản tại khoản 7 Điều 6 Nghị định số 32 theo hướng như sau: "Khách hàng phải mua bảo hiểm tài sản cho tài sản bảo đảm tiền vay tại một doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Trường hợp tài sản bảo đảm tiền vay không thể mua bảo hiểm, khách hàng phải có tài sản bảo đảm khác đã được mua bảo hiểm tài sản để bảo đảm cho khoản vay".

Đối với nhóm chính sách về nâng cao hiệu quả thực hiện cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về xác định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước theo hướng: “Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng mức lãi suất bình quân gia quyền của các trái phiếu VDB được Chính phủ bảo lãnh còn dư nợ tại thời điểm cuối Quý trước Quý công bố lãi suất cộng (+) biên độ bù đắp chi phí quản lý hoạt động và dự phòng rủi ro của VDB. Biên độ bù đắp chi phí quản lý hoạt động và dự phòng rủi ro của VDB trong giai đoạn 2020 – 2021 là 3%/năm.

Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định biên độ bù đắp chi phí quản lý hoạt động và dự phòng rủi ro ổn định trong thời kỳ 03 năm kể từ năm 2022 để VDB xác định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Thời hạn cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bao gồm cả thời gian gia hạn nợ được xác định theo khả năng thu hồi vốn của dự án và khả năng trả nợ của khách hàng phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của dự án nhưng không quá 15 năm.

Theo Bộ Tài chính, việc sửa đổi quy định như trên sẽ tăng tính chủ động cho VDB, giúp ngân hàng này có căn cứ triển khai ngay sau khi Nghị định được ban hành, cũng như phù hợp với thông lệ chung của các tổ chức tín dụng, đảm bảo nguyên tắc lãi suất cho vay dần tiến tới bù đắp được chi phí hoạt động và trích lập dự phòng rủi ro.

Quang Minh
Xem phiên bản mobile