Đề xuất mới về tín dụng đầu tư của nhà nước

Đề xuất mới về tín dụng đầu tư của nhà nước

Bộ Tài chính dự thảo Tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP.
Thủ tướng ban hành Nghị định sửa đổi quy định thu tiền sử dụng đất

Thủ tướng ban hành Nghị định sửa đổi quy định thu tiền sử dụng đất

Các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động