Thanh Hóa thực hiện kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024

18/04/2024 15:48 Đa dạng sinh học và ứng phó BĐKH
Để tăng cường công tác bảo vệ rừng, hạn chế thấp nhất việc cháy rừng xảy ra vào mùa nắng nóng trên địa bàn, ngày 3/04/2024 Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024.
Thanh Hóa thực hiện kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024
Thanh Hóa thực hiện kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024

Tham gia công tác kiểm tra gồm có Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Thành viên ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh, Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh, chi cục Kiểm lâm (Cơ quan thường trực phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh) sẽ thực hiện đi kiểm tra từ ngày 05/4/2024 đến ngày 15/5/2024. Thời gian còn lại trong năm, tùy điều kiện cụ thể về thời tiết và tình hình thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, giao Chi cục Kiểm lâm chủ động tổ chức kiểm tra.

Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Thanh Hóa trực tiếp kiểm tra 05 huyện trọng điểm, gồm: Mường Lát, Hà Trung, Thạch Thành, Hoằng Hóa và thị xã Nghi Sơn; mỗi huyện kiểm tra từ 1-2 xã và chủ rừng Nhà nước, do Trưởng đoàn quyết định. Còn các huyện như: Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân, Nông Cống, Như Thanh, TX. Bỉm Sơn, Yên Định, Vĩnh Lộc, Nga Sơn, Quảng Xương, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Đông Sơn, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Hậu Lộc, TP. Sầm Sơn, TP. Thanh Hóa Ban chỉ đạo huyện tự kiểm tra, báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo tỉnh (gửi về Chi cục Kiểm lâm) trước ngày 15/5/2024.

Đoàn sẽ tiến hành thực hiện kiểm tra các nội dung như:

Thứ nhất về công tác chỉ đạo, điều hành; ban hành hồ sơ về phòng cháy chữa cháy rừng:

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của Tổng cục lâm nghiệp và các chỉ đạo của UBND tỉnh, của Chủ tịch UBND tỉnh, của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR); tham mưu, triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của Huyện ủy về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

- Kiểm tra việc rà soát kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2021-2025, quy chế hoạt động của ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cho từng thành viên ban chỉ đạo; kết quả kiện toàn tổ đội bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng ở các thôn (bản); xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đối với các chủ rừng nhà nước.

- Kiểm tra kết quả chỉ đạo điều hành của ban chỉ đạo và trách nhiệm của từng thành viên ban chỉ đạo cấp huyện trong việc chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các địa bàn được phân công phụ trách; Kiểm tra việc xây dựng, thực hiện phương án phòng cháy và chữa cháy rừng của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; chủ rừng là tổ chức; diện tích rừng đang giao cho UBND cấp xã quản lý.

- Kiểm tra kết quả chỉ đạo điều hành của Huyện ủy, UBND cấp huyện trong việc chỉ đạo, triển khai, kiểm tra thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại cơ sở và kiểm tra việc rà soát xác định vùng trọng điểm cháy và hoàn thiện các phương án, kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024; trọng tâm là Phương án và bản đồ tác chiến chữa cháy rừng của cấp huyện, cấp xã, chủ rừng là tổ chức năm 2024; các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

Thứ hai: Kiểm tra kết quả thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy:

- Kiểm tra Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng: việc phối hợp giữa các Ban của Đảng, Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên, các trường học với Kiểm lâm về phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng cháy chữa cháy rừng; Kiểm tra nội dung, hình thức, phương pháp, chất lượng, tài liệu tuyên truyền đã triển khai ở các địa phương, đơn vị để người dân, chủ rừng nâng cao trách nhiệm và chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy rừng (tập trung kiểm tra tuyên truyền ở các xã, thôn (bản), các trường học ở các xã trọng điểm cháy rừng, trọng điểm an ninh rừng).

- Kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng: Thông tin cấp dự báo cháy rừng của cấp huyện đến xã và thôn (bản), chủ rừng nhà nước; quản lý việc sử dụng lửa trong và ven rừng thời điểm có nguy cơ cháy cao; Công tác trực chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng tại Hạt Kiểm lâm huyện, UBND xã, chủ rừng nhà nước; việc theo dõi hàng ngày thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống cảnh báo sớm cháy rừng của Cục Kiểm lâm (Website:kiemlam.org.vn) và trên hệ thống Camera quan sát lửa rừng tại các huyện đã được lắp đặt.

+ Việc tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác lửa rừng, kiểm soát người ra vào các khu rừng trọng điểm cháy trong những ngày nắng nóng, nguy cơ cháy rừng cao tại các xã và các chủ rừng nhà nước.

+ Quản lý các nguyên nhân gây cháy rừng ở các vùng trọng điểm; Hướng dẫn, tổ chức quản lý các hộ gia đình, cá nhân xử lý thực bì trồng rừng, làm nương rẫy ở khu vực liền kề với rừng và thảm thực bì dễ cháy; kiểm tra công tác PCCCR ở khu vực diễn ra lễ hội, đền, chùa các khu vực gần rừng.

+ Công tác chỉ đạo thực hiện làm giảm vật liệu cháy, xây dựng mới hệ thống đường băng cản lửa ở các khu vực trọng điểm; quản lý, sử dụng, tu sửa hệ thống đường băng cản lửa khu vực rừng thông, vùng biên giới đã xây dựng các năm trước.

+ Kiểm tra kết quả xử lý vi phạm quy định về PCCCR; điều tra nguyên nhân, đối tượng gây ra cháy rừng (nếu có).

- Kiểm tra thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong PCCCR: Kiểm tra việc tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập thực hiện Phương án PCCCR ở cấp xã và chủ rừng nhà nước; Công tác chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ, hậu cần, y tế để chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ từ huyện đến xã, chủ rừng; Cơ chế chỉ huy, điều hành tác chiến chữa cháy rừng của cấp huyện, xã và chủ rừng nhà nước.

- Kiểm tra công tác phối hợp lực lượng bảo vệ rừng, PCCCR: Kiểm tra việc triển khai phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm với lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng và các cơ quan đơn vị liên quan trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR; Chương trình phối hợp bảo vệ rừng, PCCCR giữa các huyện: Mường Lát, Quan Hoá, Quan Sơn, Thường Xuân, Lang Chánh với các huyện: Sốp Bâu, Viêng Xay, Sầm Tớ tỉnh Hủa Phăn (Lào).

- Kiểm tra kinh phí đầu tư cho công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng: Kiểm tra việc triển khai, sử dụng nguồn kinh phí đầu tư của tỉnh, huyện, xã, chủ rừng trong thực hiện công tác PCCCR.

Thứ ba: Kiểm tra việc quản lý, sử dụng các máy móc thiết bị, dụng cụ, công cụ PCCCR đã được trang cấp: Kiểm tra số lượng, chất lượng, việc bảo dưỡng, bảo quản máy móc thiết bị, dụng cụ, công cụ PCCCR đã được đầu tư trang cấp.

Công tác kiểm tra sẽ được thực hiện khách quan, toàn diện từ khâu chỉ đạo, điều hành đến tổ chức thực hiện từ huyện đến xã, chủ rừng; qua đó đánh giá những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân tồn tại, hạn chế để đưa ra các biện pháp, giải pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời, hiệu quả.

PV
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động