Bình Lục không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng

23/10/2022 19:14 Tăng trưởng xanh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn, thời gian qua Huyện ủy Bình Lục (Hà Nam) luôn quan tâm triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trên mọi lĩnh vực.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Xuân Huy, Bí thư Huyện ủy Bình Lục (Hà Nam) cho biết: Mặc dù triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2021 trong bối cảnh nhiều khó khăn như dịch bệnh COVID-19 bùng phát, thời tiết và dịch bệnh đối với cây trồng vật nuôi diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên nhờ sự đoàn kết, thống nhất, tập trung trong công tác điều hành, chỉ đạo, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện đã nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội đề ra; công tác an ninh – quốc phòng được đảm bảo và giữ vững.

Bình Lục không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng
Ông Lê Xuân Huy (người đứng phát biểu) - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Bình Lục trong một buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Nam.

Trong công tác xây dựng Đảng, Bình Lục đã xây dựng và tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chương trình công tác năm 2021 như: Tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn huyện; việc học tập, quán triệt, xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các Nghị quyết chuyên đề, Quy chế, Quy định, Chương trình, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đảm bảo nghiêm túc, chất lượng; ban hành 02 Nghị quyết, 03 Chỉ thị, 06 Thông tri, 02 Quy chế, 03 Quy định cùng nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Địa phương đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện luôn chủ động đi trước một bước, đảm bảo chặt chẽ, đạt hiệu quả gắn với việc thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Là một trong các nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đã được địa phương quán triệt thường xuyên, sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền và các hoạt động đã tập trung vào các dịp lễ, Tết, các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước…gắn với định hướng tuyên truyền các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện năm 2021 mà trọng tâm là Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp huyện Bình Lục, nhiệm kỳ 2021- 2026; công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025…đảm bảo tiến độ, chất lượng, phù hợp với tình hình thực tiễn và đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Cùng với đó, địa phương đã triển khai sâu rộng và hiệu quả việc học tập và đăng ký làm theo Bác với nội dung chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc” trong toàn Đảng bộ gắn với việc tiếp tục triển khai các mô hình học tập và làm theo Bác; kịp thời biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu; tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyên viên giỏi huyện Bình Lục năm 2021; hưởng ứng tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng giải “Búa liềm vàng” năm 2021. Phối hợp mở các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các cấp, toàn huyện mở được 30 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị với 2.405 học viên tham gia. Chủ động nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, kịp thời định hướng công tác tuyên truyền, tạo sự ổn định về chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bình Lục không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng
Lãnh đạo Huyện ủy Bình Lục đi cơ sở thăm một mô hình trồng hoa, cây cảnh hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn.

Trong công tác dân vận, các cấp ủy Đảng địa phương đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trên địa bàn; BTV Huyện ủy đã ban hành 26 văn bản phục vụ cho công tác điều hành, chỉ đạo, lãnh đạo công tác dân vận, công tác vận động quần chúng; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện cũng như sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh Hà Nam về công tác dân vận đảm bảo kịp thời, chất lượng, đúng quy định. Duy trì và thực hiện nghiêm túc việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân theo Hướng dẫn số 26-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quy định số 11- QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của người đứng đầu cấp ủy toàn huyện đã tổ chức 36 cuộc đối thoại định kỳ (tăng 18 cuộc so với năm 2020), đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tổ chức đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và nhân dân xã An Ninh, thị trấn Bình Mỹ…

Qua các Hội nghị đối thoại, các cấp chính quyền đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc; tiếp thu các ý kiến góp ý xây dựng đảng, chính quyền và chỉ đạo giải quyết những đề xuất, kiến nghị, những vấn đề nhân dân đang quan tâm. Chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025, phát động xây dựng triển khai 84 mô hình năm 2021 và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Trong công tác xây dựng chính quyền, Huyện ủy Bình Lục đã chỉ đạo tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn; kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND - UBND huyện khóa XX, HĐND - UBND các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng quy trình, quy định; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, trọng tâm là chất lượng các kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri, các cuộc giám sát. Công tác cải cách hành chính được tăng cường đẩy mạnh, góp phần nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ công vụ.

Để phát huy hiệu quả sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, vai trò và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cùng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã được địa phương chú trọng nâng cao vị thế. Theo đó, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và ngành dọc cấp trên trong năm 2021, tập trung về cơ sở để tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tham gia có hiệu quả trong việc chỉ đạo, hướng dẫn và giúp cơ sở thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu; duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả và xây dựng các mô hình mới, năm 2021 đã thực hiện gần 20 mô hình phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Huyện ủy Bình Lục đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm. Kết quả, năm 2021 thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55,61 triệu đồng, đạt 100,02% kế hoạch, tăng 5,09 triệu đồng so với năm 2020; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 2.506,1 tỷ đồng, đạt 100,18% kế hoạch, tăng 4,01% so với năm 2020. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 100,550 tấn, đạt 101,4% kế hoạch; sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước đạt 4.360,4 tỷ đồng, đạt 103,6% kế hoạch, tăng 26% so với năm 2020. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 186.768 triệu đồng, đạt 162,7% dự toán tỉnh giao và đạt 124,3% dự toán huyện phấn đấu, tăng 39,7% so với năm 2020…Nhờ đó, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển, 17/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch, trong đó có 09 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Hiệu ứng tích cực từ động lực kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội tại địa phương không ngừng được nâng cao, các hoạt động thông tin, tuyên truyền được quan tâm thực hiện mà trọng tâm là dịp diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Đặc biệt, địa phương đã xây dựng và ban hành Đề án phát triển sản phẩm du lịch huyện Bình Lục giai đoạn 2021-2025; Đề án phát huy giá trị văn hóa đồng chiêm trong xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thực hiện xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao của các xã, thị trấn; nâng cao chất lượng xây dựng thôn, làng, tổ dân phố văn hoá, gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu. Các hoạt động lễ hội được chỉ đạo quản lý chặt chẽ, theo đúng quy định đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Về phương hướng trong thời gian tới, ông Lê Xuân Huy cho biết: Năm 2022, là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII và Nghị quyết Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, địa phương sẽ tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và toàn diện các Chương trình, Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết chuyên đề; các chương trình hành động, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025…gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XIII), Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

“Địa phương sẽ tiếp tục củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền. Triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19, trọng tâm là tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hoá - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền trực thuộc. Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022” – Bí thư Huyện ủy Bình Lục Lê Xuân Huy nói./.

Minh Phú

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động