Bình Phước: Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng

01/12/2023 21:44 Tăng trưởng xanh
Ngày 30/11/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình phướcban hành Hướng dẫn số 95-HD/BTG hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận khác của Đảng có liên quan.
Bình Phước: Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng
Ảnh minh họa

Theo đó, mục đích nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp cũng như các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội trong việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phục vụ phát triển bền vững đất nước.

Nội dung tuyên truyền gồm: “ý nghĩa và tầm quan trọng của rừng, xác định rừng là tài nguyên, nguồn lực to lớn của đất nước; là tư liệu sản xuất quan trọng, có khả năng tái tạo, yếu tố quan trọng của môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước, quốc phòng - an ninh; là không gian sinh tồn, lưu giữ các giá trị văn hoá gắn với đời sống, sinh hoạt của các cộng đồng dân cư, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số. Các chủ trương, đường lối của Đảng trong việc phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng, tập trung tuyên truyền, khích lệ phát triển các mô hình kinh tế lâm nghiệp dưới tán rừng phù hợp với mục tiêu kép về bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời đảm bảo sinh kế cho người dân trong khu vực có rừng; phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững theo hướng đa mục đích, đa giá trị trên cơ sở quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng. Chú trọng triển khai đồng bộ và hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với mục tiêu quốc phòng - an ninh, bảo đảm ổn định dân cư, nhất là khu vực biên giới, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội”.

Bảo vệ, phát triển rừng vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Những tác động tiêu cực của việc suy giảm chất lượng rừng, dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững; tác động của rừng đến vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo tồn đa dạng sinh học; những khó khăn, thách thức đặt ra trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng hiện nay.

Việc thực hiện các giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng như thực hiện nghiêm quy định rừng tự nhiên chỉ được chuyển mục đích sử dụng để phục vụ quốc phòng - an ninh, dự án quan trọng quốc gia và dự án cấp thiết khác; xử lý nghiêm, kịp thời vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, nhất là hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, mua bán, vận chuyên lâm sản, săn bắt động vật hoang dã trái pháp luật...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu công tác tuyên truyền cần tiến hành thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; nội dung thông tin tuyên truyền phải đầy đủ, cập nhật; lồng ghép với các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan; hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, hướng đến thay đổi nhận thức, hành vi của toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững./.

Thanh Hà
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động