Hội nghị sơ kết Quý I và triển khai chương trình công tác Quý II năm 2024 của Đảng uỷ khối Doanh nghiệp quận Đống Đa

01/04/2024 10:58 Tạp chí
Sáng ngày 29/3, Đảng uỷ khối Doanh nghiệp quận Đống Đa tổ chức hội nghị Sơ kết Quý I và triển khai chương trình công tác quý II năm 2024. Hội nghị là hoạt động cụ thể nhằm Đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị năm 2023 - 2024 và triển khai các nhiệm vụ khen thưởng, tuyên truyền về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Mạnh Chiến, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa; đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa, cùng toàn thể các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa.

Tổng kết nhiệm vụ Quý I năm 2024

Trong Quý I năm 2024, Đảng ủy Khối đã kịp thời ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề 2023 của Quận ủy “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Quận Đống Đa lần thứ XXVIII” đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của các cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy.

Ngày 17/5/2023, Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề 2023 theo hình thức trực tiếp đối với gần 200 các đồng chí trong cấp ủy và bằng hình thức học online qua Zoom với 1.168 cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia học tập đạt tỷ lệ 98.3%. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Song song với đó, Đảng ủy đã hướng dẫn các cấp ủy xây dựng Bản đăng ký làm theo gương Bác, đạt tỷ lệ 97,6% đảng viên tham gia đăng ký.

xây dựng Bản đăng ký làm theo gương Bác, đạt tỷ lệ 97,6% đảng viên tham gia đăng ký.

Việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận 01 và Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm 2023 đảm bảo nội dung theo yêu cầu, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các tập thể và cá nhân tại các cơ quan, đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong sản xuất, kinh doanh, tiếp tục được nâng lên rõ rệt, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, từ đó giúp tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hội nghị sơ kết Quý I và triển khai chương trình công tác Quý II năm 2024 của Đảng uỷ khối Doanh nghiệp quận Đống Đa
Đồng chí Vũ Mạnh Chiến phát biểu tại Hội nghị

Ban Thường vụ Đảng ủy quán triệt tinh thần: Học tập, làm theo và nêu gương là ba nội dung cốt lõi, trọng tâm trong thực hiện Kết luận số 01, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động đã có trách nhiệm trong việc thực hiện nêu gương gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là người đứng đầu đã nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực.

Cùng với đó, Đảng ủy Khối đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với điều kiện các đơn vị doanh nghiệp như thực hiện lồng ghép trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý của chi bộ, cơ quan; trong hệ thống giáo dục và các lớp đào tạo, bồi dưỡng học sinh. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các cơ quan báo chí trực thuộc Đảng ủy.

Đánh giá chung của Hội nghị

Theo đánh giá sơ bộ của ban tổ chức hội nghị, việc học tập Chuyên đề năm 2023 của Quận đã làm cho cán bộ, đảng viên, người lao động tại các cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy có sự nhận thức đúng, đủ hơn về mục đích, yêu cầu, nội dung cơ bản, ý nghĩa, sự cần thiết của việc “học tập” và “làm theo” Bác trong tình hình mới; xác định đây là một nội dung trọng yếu, thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Quận, của Đảng ủy.

Hội nghị sơ kết Quý I và triển khai chương trình công tác Quý II năm 2024 của Đảng uỷ khối Doanh nghiệp quận Đống Đa
Đồng chí Nguyễn Văn Quang phát biểu tại Hội Nghị

Đảng ủy luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, người lao động. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền của cấp ủy cơ sở trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện

Mặt khác, Công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Kết luận số 01 của một số cấp ủy chưa có nhiều đổi mới, một số cấp ủy xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn chung chung, chưa có sự đổi mới, sáng tạo cho phù hợp với thực tiễn là đơn vị doanh nghiệp. Việc phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến tại một số đơn vị hiệu quả chưa cao. Chưa có nhiều mô hình hay, sáng tạo ở khối doanh nghiệp.

Phổ biến cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư

Trong khuôn khổ hội nghị, căn cứ Kế hoạch số 284-KH/QU, ngày 04/3/2024 của Quận ủy Đống Đa về “Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội”, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa đã xây dựng Kế hoạch hưởng ứng “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024” trong toàn Đảng bộ Khối.

Cuộc thi là cơ sở để tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân quận Đống Đa đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ; Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới đất nước và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương, “phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội và sự ủng hộ của đông đảo bạn bè quốc tế.

Để thực hiện được các mục tiêu đó, Ban tổ chức cuộc thi phải đảm bảo được yêu cầu: Chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định có liên quan; Quán triệt và thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; Tuyên truyền sâu rộng những điểm mới so với các cuộc thi trước về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội. Thông qua đó, động viên, khuyến khích, huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối tích cực tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024; Công tác chuẩn bị, tổ chức Cuộc thi phải được tiến hành bài bản, chu đáo; đồng bộ từ Thành phố đến cơ sở; công tác thẩm định, đánh giá tác phẩm dự thi phải khách quan, công tâm, chính xác, công bằng, công khai, minh bạch.

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

Thời gian tới, để việc thực hiện Kết luận số 01 có hiệu quả, Đảng ủy và cấp uỷ cơ sở sẽ tập trung thực hiện tốt 05 nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tiếp tục xác định rõ việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc học tập và làm theo Bác. Đồng thời, tiếp tục tổ chức thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 28 Đảng bộ Quận, Nghị quyết Đại hội lần thứ 2 của Đảng bộ Khối.

2. Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy lấy việc học tập và làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của từng tập thể, cá nhân cũng như tiêu chí thi đua hàng năm. Đồng thời, triển khai thực hiện với phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; “học tập” đi đôi với “làm theo”, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh việc thực hiện nhiệm vụ được giao, mỗi cá nhân, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “tự soi”, “tự sửa”, tự phấn đấu; coi đây là nhiệm vụ và công việc thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong thực thi nhiệm vụ.

4. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tập trung tuyên truyền sâu, rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo; chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả và những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao tinh thần yêu nước, trung thành với Đảng và Tổ quốc Việt Nam trong tổ chức đảng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân trong đơn vị, doanh nghiệp.

Hữu Trí
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động