Nhà nước hỗ trợ đến 30% tổng mức vốn đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp

26/03/2024 15:09 Quản lý nguồn thải
Ngày 15/3 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp. Trong đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ tối đa 30% tổng mức vốn đầu tư của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp (CCN). Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2024.

Xác định chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển Cụm công nghiệp

Nhà nước thực hiện ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN và dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN, cụ thể:

Cụm công nghiệp là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN là ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Việc áp dụng các ưu đãi đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN được thực hiện theo quyd dịnh của pháp luật về đất đai, pháp luật về thuế, pháp luật về tín dụng và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trường hợp pháp luật quy định các mức ưu đãi khác nhau thì án dụng mức ưu đãi cao nhất.

Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN. Trong đó: Ngân sách địa phương cân đối hỗ trợ đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài CCN trên địa bàn (ưu tiên hỗ trợ đầu tư công trình hạ tầng bảo vệ môi trường các CCN đã đi vào hoạt động; hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật chung thiết yếu của CCN tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, CCN phát triển theo hướng liên kết ngành, chuyên ngành, hỗ trợ, sinh thái, bảo tồn nghề truyền thống) theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước.

Nhà nước hỗ trợ không quá 30% tổng mức vốn đầu tư của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN. Kinh phí hỗ trợ không tính vào tổng mức đầu tư của dự án để tính giá cho thuê lại đất, sử dụng hạ tầng đối với các dự án đầu tư trong CCN. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN có trách nhiệm quản lý, sửa chữa, vận hành thường xuyên các công trình hạ tầng kỹ thuật được hỗ trợ để phục vụ hoạt động chung của CCN.

Nhà nước hỗ trợ đến 30% tổng mức vốn đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp
ô nhiễm môi trường hoạt động tái chế thuộc địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên từng được phóng viên ghi lại.

Xác định nguồn hỗ trợ hoạt động phát triển CCN.

Nghị định quy định, ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí hoạt động phát triển CCN do Bộ Công Thương thực hiện như: Điều tra, xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu CCN,…Khảo sát, đánh giá, xây dựng chính sách, mô hình quản lý, kinh nghiệm phát triển CCN ở trong và ngoài nước; xây dựng, phổ biến thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, phát triển CCN;

Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí xác định các mô hình phát triển CCN hiệu quả, bảo vệ môi trường (như CCN chuyên ngành, CCN hỗ trợ, CCN sinh thái,…)…

Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí hoạt động phát triển CCN do địa phương thực hiện như: Hoạt động phát triển CCN theo phân cấp; Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư CCN; điều tra, khảo sát các tổ chức, cá nhân có nhu cầu di dời, đầu tư vào CCN; lập, thẩm định thành lập, mở rộng CCN; lập quy hoạch chi tiết xây dựng CCN; hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến CCN.

Hỗ trợ kinh phí lập dự án đầu tư, chi phí vận chuyển, lắp đặt máy móc, dây chuyền thiết bị cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình trong làng nghề, khu dân cư di dời vào trong CCN, CCN làng nghề. UBND cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cụ thể.

Nghị định xác định, kinh phí hoạt động phát triển CCN là nguồn kinh phí sự nghiệp; được quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Nhà nước hỗ trợ đến 30% tổng mức vốn đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp
rác thải, phế thải từ hoạt động thu gom, tái chế phế liệu xung quanh khu dân cư cần được sớm di chuyển vào CCN để bảo vệ môi trường và tạo điều kiện cho phát triển bền vững.

Xác định ngành, nghề được khuyến khích đầu tư di dời vào CCN

UBND cấp tỉnh quy định cụ thể ngành, nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh trong CCN phù hợp phương án phát triển CCN thuộc quy hoạch tỉnh, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thể hiện tại Quyết định thành lập, mở rộng CCN. Trong đó khuyến khích đầu tư, di dời đối với ngành, nghề, cơ sở như:

Công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ nông nghiệp; công nghiệp cơ khí; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp dệt may, da giày; Công nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông, công nghiệp điện tử; công nghiệp năng lượng thông minh; công nghiệp công nghệ kỹ thuật số, tự động hóa, thiết bị cao cấp, vật liệu mới, công nghệ sinh học;

Các ngành, nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại địa phương cần được bảo tồn và phát triển; dịch vụ kho bãi, đóng gói bao bì, vận chuyển hàng hóa, sửa chữa, bảo dưỡng máu móc, thiết bị công nghiệp và dịch cụ khác phục vụ trực tiếp cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương với tổng diện tích không quá 10% diện tích CCN;

Các ngành, nghề công nghiệp khác có công nghệ cao, sạch, tiêu tốn ít năng lượng, mang lại giá trị gia tăng cao, phát triển bền vững; các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm tại các làng nghề khu dân cư được khuyến khích di dời vào CCN.

Xác định điều kiện để thành lập CCN

CCN được thành lập phải có trong danh sách các CCN trên địa bàn cấp tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có quỹ đất phù hợp với quy hoạch sử đụng đất trên địa bàn cấp huyện;

Có doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức có tư cách pháp lý, có năng lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN;

Trong trường hợp địa bàn cấp huyện đã thành lập CCN thì tỷ lệ lấp đầy trung bình các CCN đạt trên 50% hoặc tổng quỹ đất công nghiệp chưa cho thuê của các CCN không vượt quá 100ha thì mới thành lập CCN mới.

Điều kiện mở cộng CCN khi đáp ứng các điều kiện như:

Tổng diện tích CCN say khi mở rộng không vượt quá 75ha; có quỹ đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện;

Có đơn vị đủ tư cách pháp lý, năng lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN;

Đạt tỷ lệ lấp đầy ít nhất 60% hoặc nhu cầu thuê đất công nghiệp trong CCN vượt quá diện tích đất công nghiệp hiện có của CCN; đã hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung thiết yếu tại CCN theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Xem chi tiết Nghị định 32/2024/NĐ-CP tại đây./.

Nguyễn Quang
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động