Phổ Yên (Thái Nguyên): Nhiều điểm được quan trắc nhưng không đạt quy chuẩn cho phép

23/10/2023 11:46 Tác động môi trường
Thực hiện Quyết định số 4230/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, tháng 7/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức quan trắc đợt 4 năm 2023 đối với các thành phần môi trường tại 34 điểm trên địa bàn thành phố Phổ Yên.
Phổ Yên (Thái Nguyên): Nhiều điểm được quan trắc nhưng không đạt quy chuẩn cho phép

Văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi UBND TP Phổ Yên

Thông số tại nhiều điểm chưa đạt quy chuẩn

Theo văn bản Số 3930 /STNMT-QTTNMT ngày 11/10/2023 về việc thông báo kết quả quan trắc hiện trạng môi trường trên địa bàn thành phố Phổ Yên (đợt 4 năm 2023), cho thấy: Quan trắc môi trường mặt nước tại 14 điểm trên sông Cầu, phụ lưu sông Cầu, sông Công và phụ lưu sông Công; hầu hết các điểm quan trắc đều có chất lượng nước không được cải thiện, thấp hơn chất lượng nước sử dụng cho mục đích giao thông thủy, bởi đa phần đều có hàm lượng nitrit vượt giới hạn cột B2.

Trong 11 điểm Quan trắc nguồn thải: Kết quả quan trắc cho thấy: Có 07 điểm đạt quy chuẩn cho phép (Trong đó, Cửa thải KCN Yên Bình, Công ty CP Môi trường Việt Xuân Mới tiếp tục có chất lượng nước ổn định tương đối tốt); Có 04 điểm chất lượng nước vẫn không được cải thiện, không đạt quy chuẩn, gồm: 03 điểm tại cửa xả (01 tại cửa xả nước thải của Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên, Cụm công nghiệp Bãi Bông, TP Phổ Yên; 02 cửa xả tại trang trại của hộ dân ở xóm Nông Trường và hộ dân ở xóm Đèo Nứa, xã Phúc Thuận) và 01 điểm lấy tại bể lắng, không phát sinh nước thải ra ngoài môi trường (Tại trang trại của một hộ dân ở xóm Phúc Tài, xã Phúc Thuận).

Việc quan trắc môi trường không khí trên địa bàn thành phố Phổ Yên được thực hiện quan trắc tại 08 điểm, kết quả cho thấy chất lượng không khí không bị ô nhiễm bởi chất độc hại, chủ yếu có hàm lượng bụi cao. Cụ thể: Có 03 điểm quan trắc có chất lượng đạt quy chuẩn cho phép. Trong đó, tại khu dân cư An Thái Bình gần KCN Yên Bình, khu dân cư gần KCN Trung Thành Lệ Trạch có chất lượng không khí cải thiện so với đợt 1/2023; tại khu dân cư cạnh cổng CCN số 3 Cảng Đa Phúc thường xuyên có chất lượng không khí tương đối tốt. Có 05 điểm quan trắc còn lại tiếp tục có chất lượng không khí không đạt quy chuẩn, gồm các điểm: UBND thành phố Phổ Yên gần đài tưởng niệm; Khu dân cư gần CCN Bãi Bông; khu dân cư gần cổng Công ty Prime, Elovi; tại sân Chùa Đa Phúc gần CCN số 2 cảng Đa Phúc; UBND xã Minh Đức

Môi trường nước dưới đất, thực hiện quan trắc 01 giếng nước của một nhà dân tại phường Hồng Tiến, kết quả cho thấy: nước vẫn có chỉ số pH thấp (pH=5,4) nằm ngoài giới hạn quy chuẩn cho phép (QCVN 09:2015-MT/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất); các thông số quan trắc khác đều đảm bảo đạt quy chuẩn.

Cần tăng cường các giải pháp quản lý

Để đảm bảo các yêu cầu bảo vệ môi trường, thiết nghĩ, UBND thành phố Phổ Yên cần tăng cường chỉ đạo thực hiện một nội dung như:

Một là: Tăng cường các biện pháp thu gom và xử lý triệt để các nguồn nước thải, rác thải phát sinh từ các khu dân cư, khu xử lý rác, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, y tế, các hoạt động chăn nuôi, khai thác cát sỏi, làng nghề. Trong đó, tập trung kiểm tra đột xuất các hoạt động xả thải; việc lắp đặt và duy trì vận hành các công trình bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, việc lắp đặt quan trắc tự động nguồn thải ở các cơ sở có lưu lượng xả thải lớn trên địa bàn thành Phổ Yên, nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng xấu đến môi trường, nhất là tại các điểm quan trắc thường xuyên bị ô nhiễm hữu cơ, dinh dưỡng và không có dấu hiệu được cải thiện qua các đợt quan trắc.

Hai là: Tiếp tục kiểm soát các nguồn thải ra suối Đắc Sơn, Suối Hai Huyện, đặc biệt các nguồn thải xâm nhập suối Văn Dương, nhất là các nguồn ở khu vực CCN Bãi Bông (có hàm lượng kim loại Zn tăng cao bất thường). Khuyến cáo các địa phương hạn chế sử dụng nguồn nước mặt không đảm bảo cho mục đích tưới tiêu (như suối Văn Dương đoạn sau khi chảy qua khu công nghiệp Sông Công I đến trước khi chảy ra sông Cầu).

Ba là: Đẩy mạnh thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, vỏ hóa chất bảo vệ thực vật thải bỏ.

Bốn là: Tăng cường đôn đốc, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu xử lý rác thải; yêu cầu các công trình xây dựng khu đô thị, khu dân cư trong việc thực hiện biện pháp giảm thiểu phát tán bụi trong quá trình sản xuất và hạn chế tình trạng đất đá rơi vãi gây bụi trong quá trình thi công xây dựng, ảnh hưởng đến môi trường không khí.

Đình Hợi
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động