Thứ hai 30/11/2020 11:29

Sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường đáp ứng xu thế phát triển

21/04/2020 18:28
Môi trường nước ta đang diễn biến ngày càng phức tạp, cùng với đó, xu thế hợp tác và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới đang có nhiều thay đổi, Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, đặt ra cơ hội, yêu cầu đổi mới về tư duy, cách thức trong quản lý môi trường, đòi hỏi phải sớm sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT).
Sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường: Điều tiết các hành vi theo hướng thân thiện môi trường

Tại Hội nghị thẩm tra sơ bộ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường (KH,CN&MT) Phan Xuân Dũng cho biết, vấn đề môi trường là một trong ba trụ cột để phát triển bền vững đất nước. Tuy nhiên, hiện nay đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết phải sửa đổi Luật BVMT, đó là: Môi trường nước ta đang diễn biến ngày càng phức tạp; chất lượng môi trường tại một số nơi đã vượt ngưỡng cho phép; Xu thế hợp tác và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới đang có nhiều thay đổi, các quốc gia ngày càng coi trọng nhiều hơn đến lợi ích của quốc gia, tạo ra sự gia tăng các vấn đề ô nhiễm môi trường xuyên biên giới, chuyển dịch ô nhiễm sang các nước đang phát triển; Thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo ra sự phát triển vượt bậc về trình độ khoa học công nghệ, đặt ra cơ hội, yêu cầu đổi mới về tư duy, cách thức trong quản lý môi trường; Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia nhiều cam kết quốc tế có liên quan đến môi trường, đòi hỏi phải sớm thể chế hóa để thực thi, khẳng định trách nhiệm và vị thế của quốc gia… Vì thế, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BVMT là hết sức cần thiết để có thể đáp ứng kịp thời với xu thế và nhu cầu phát triển hiện tại.

sua doi luat bao ve moi truong dap ung xu the phat trien
Hình ảnh tại Hội nghị.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BVMT lần này được đưa ra với mục tiêu là hoàn thiện thể chế, chính sách, quy định pháp luật về BVMT phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất về BVMT, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về BVMT.

Với quan điểm đảm bảo mọi người dân đều có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ BVMT; lấy bảo vệ sức khoẻ Nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và các cam kết quốc tế về BVMT, bảo đảm cùng với kinh tế, xã hội, các yêu cầu BVMT phải ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển, là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển KT-XH bền vững, Dự án Luật sẽ đóng vai trò là luật cơ bản, quy định toàn diện, tổng hợp, thống nhất các nội dung về BVMT, khắc phục sự chồng chéo, xung đột, thiếu thống nhất và phân tán trong các quy định về BVMT của các luật có liên quan; tạo nền tảng pháp lý để hình thành và phát triển các mô hình tăng trưởng bền vững, phù hợp với quy luật của kinh tế thị trường đồng thời khắc phục được mặt trái của kinh tế thị trường; áp dụng đầy đủ nguyên tắc “Người gây ô nhiễm môi trường phải trả tiền”, “Người hưởng lợi từ giá trị của môi trường phải chi trả”. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, đi đôi với tăng cường cải thiện, phục hồi, nâng cao chất lượng môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công bố, công khai thông tin về môi trường. Kiểm soát chặt chẽ các loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đi đôi với đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các dự án, loại hình thân thiện môi trường. Thống nhất quản lý nhà nước về BVMT trên phạm vi cả nước. Phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị trong việc tham gia vào các hoạt động BVMT, từ hoạch định chính sách đến tổ chức, giám sát thực hiện; trong đó doanh nghiệp, người dân phải đóng vai trò trung tâm.

Theo đó, dự thảo Luật bám sát 13 nhóm chính sách đã được đánh giá tác động, cụ thể gồm: Nhóm chính sách về tiêu chí sàng lọc dự án đầu tư; Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; Giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; Quản lý chất thải và công nghệ xử lý chất thải; Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn môi trường; Nội dung, trách nhiệm quản lý nhà nước và việc phân công, phân cấp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; Công cụ kinh tế và nguồn lực cho bảo vệ môi trường; Quản lý chất lượng môi trường; Quản lý cảnh quan thiên nhiên; Ứng phó với biến đổi khí hậu; Phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường và bồi thường thiệt hại về môi trường; Quan trắc thông tin, cơ sở dữ liệu và báo cáo môi trường; Hội nhập, hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường.

Hiện nay, dự thảo Luật đã được lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, chuyên gia trong và ngoài nước; đăng tải trên các cơ quan truyền thông đại chúng và đủ điều kiện trình Quốc hội Khóa XIV.

Việt Anh

Đọc nhiều

dai-ichi
Xem phiên bản mobile