Bối cảnh quốc tế về phát sinh và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Hành động nhập khẩu chất thải trái phép dưới danh nghĩa phế liệu làm nguyên liệu sản xuất làm tăng đáng kể lượng chất thải rắn (CTR) và chất thải nguy hại (CTNH) ở một ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động