Kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật để phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam: Nhìn nhận từ những biểu hiện, rào cản trên thực tiễn

Kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật để phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam: Nhìn nhận từ những biểu hiện, rào cản trên thực tiễn

Trong bối cảnh thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp cận chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn sẽ góp phần đạt được trực ...
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Nội dung Kế hoạch triển khai gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Bảo vệ môi trường; Tổ chức rà soát văn bản pháp luật; Xâu dựng, ban hành văn bản pháp ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động