Thực trạng xây dựng mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2024

25/05/2024 08:18 Nghiên cứu trong nước
Xây dựng chính quyền đô thị ở quận Thanh Xuân là một yêu cầu khách quan, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị bền vững và hội nhập quốc tế. Vì vậy, cần phải thực hiện thí điểm xây dựng chính quyền đô thị trên địa bàn quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội hiện nay để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bài viết đánh giá thực trạng thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận Thanh Xuân, qua đó đề xuất một số nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các mô hình tổ chức chính quyền đô thị ở Việt Nam trong thời gian tới.

Thành phố Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước, nơi dân cư tập trung đông, các hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra sôi động, phong phú nên đòi hỏi cần có phương pháp quản lý, triển khai một cách nhanh chóng, thông suốt tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của đô thị nói riêng, từ đó tạo động lực phát triển. Do vậy, việc thực hiện thí điểm xây dựng chính quyền đô thị trên địa bàn quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội cần tổ chức tinh gọn, ít tầng nấc, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm đảm bảo chỉ đạo tập trung, điều hành, vận hành thông suốt, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh của đô thị. Là mô hình mới và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với nền hành chính nhà nước, muốn tạo nên sự đồng thuận xã hội cũng như cơ chế kiểm soát bộ máy một cách hiệu quả. Làm động lực giúp đất nước vượt qua khó khăn, thử thách đưa đất nước đi lên cần hiện thực hóa mô hình CQĐT vào thực tiễn, làm thế nào để mô hình này trở thành một trong những nhiệm vụ mũi nhọn của Nhà nước ta trong thời kỳ mới. Coi xây dựng chính quyền đô thị (CQĐT) là “nhiệm vụ mới, hết sức phức tạp và nhạy cảm nên cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng cũng như tổ chức triển khai có hiệu quả”.

Chính quyền đô thị và quan điểm của Đảng về xây dựng chính quyền đô thị ở Việt Nam

Chính quyền đô thị (CQĐT) là một dạng cụ thể của chính quyền địa phương, được tổ chức phù hợp với các đặc điểm của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các điều kiện tự nhiên của đô thị, nhằm quản lý đô thị và mang đầy đủ đặc điểm cơ bản của chính quyền địa phương. CQĐT vừa thể hiện các vấn đề chung của chính quyền địa phương về bản chất, vị trí, vai trò, chức năng đại diện của Nhân dân và các mối quan hệ giữa chính quyền các cấp theo quy định của pháp luật, vừa thể hiện các yêu cầu đặc thù riêng của phương thức tổ chức, quản lý và phát triển đô thị.

Xây dựng chính quyền đô thị (CQĐT) là xu thế tất yếu khách quan của các thành phố trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa cùng với xu thế toàn cầu hóa thúc đẩy quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ với quy mô lớn, hệ thống đô thị quốc gia phát triển nhanh và đóng vai trò là trung tâm phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra sự khác biệt lớn về kinh tế, văm hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, cung ứng dịch vụ công giữa đô thị và nông thôn, từ đó đòi hỏi phải xây dựng CQĐT đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, Đảng ta đã xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng trong việc cải cách hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước. Ngay từ Nghị quyết Đại hội X, Đảng đã đưa ra chủ trương “Tổ chức hợp lý chính quyền địa phương, phân định lại thẩm quyền đối với chính quyền ở nông thôn, đô thị và hải đảo”. Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước đề ra yêu cầu “Tổ chức chính quyền đô thị (CQĐT) phải bảo đảm tính thống nhất và liên thông trên địa bàn về quy hoạch đô thị, kết cấu hạ tầng (như điện, đường, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường) và đời sống dân cư”. Đại hội Đảng lần thứ XI nhấn mạnh “Tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương. Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và UBND các cấp, bảo đảm quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện những chính sách trong phạm vi được phân cấp”. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn lần thứ XIII của Đảng (2021) cũng đã nêu rõ chủ trương: “Tiếp tục hoàn thiện tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với địa bàn nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt theo luật định, thực hiện và tổng kết việc thí điểm chính quyền đô thị (CQĐT) nhằm xây dựng và vận hành các mô hình quản trị CQĐT theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả”.

T điểm xây dựng chính quyền đô thị trên địa bàn quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội hiện nay

Kế hoạch của Thành phố Hà Nội về thực hiện thí điểm xây dựng chính quyền đô thị tại Quận Thanh Xuân

Lựa chọn và xây dựng mô hình chính quyền phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và mục tiêu phát triển đặc thù là yêu cầu chính đáng của mỗi địa phương. Vai trò và trách nhiệm của nhà nước không chỉ đơn thuần là việc ban hành văn bản pháp luật, mà quan trọng hơn cả là tạo được cơ chế thực hiện để phát huy sự riêng biệt nhưng hiệu quả giữa các mô hình. Sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 về thí điểm tổ chức mô hình CQĐT tại thành phố Hà Nội, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 31/12/2019 về thực hiện Nghị quyết 97/2019/QH14 của Quốc hội; HĐND quận Thanh Xuân đã tổ chức quán triệt tới các Ban HĐND quận, các đồng chí tổ trưởng tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND quận về nội dung Nghị quyết đồng thời đề nghị UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND 11 phường triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả thí điểm mô hình CQĐT theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.

Thực hiện công tác tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy trong việc tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm mô hình CQĐT, HĐND quận đã phối hợp với UBND quận chỉ đạo triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ để bộ máy chính quyền phường hoạt động theo mô hình mới kể từ ngày 01/7/2021 theo đúng quy định của Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội và Nghị định số 32/2021/NĐ - CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình CQĐT tại thành phố Hà Nội, như: Hoàn thành việc chuyển đổi công chức phường thành công chức do UBND quận quản lý; bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường; chỉ đạo UBND các phường xây dựng quy chế hoạt động của UBND phường đảm bảo nguyên tắc hoạt động theo chế độ thủ trưởng, đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và từng công chức trong giải quyết công việc nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, đáp ứng sự hài lòng của người dân.

Thường trực HĐND quận đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-HĐND ngày 11/5/2022 của Thường trực HĐND quận Thanh Xuân thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về thí điểm thực hiện mô hình CQĐT tại quận Thanh Xuân và Báo cáo số 68/BC-HĐND ngày 21/6/2022 về Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị (CQĐT) tại quận Thanh Xuân trong đó đề nghị UBND quận đề xuất 05 kiến nghị với Thành phố và trực tiếp chỉ đạo, thực hiện 08 kiến nghị đối với công tác thực hiện thí điểm mô hình CQĐT; giao các Ban HĐND quận theo dõi việc thực hiện các kết luận sau giám sát để đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc.

Quận Thanh Xuân thực hiện xây dựng thí điểm mô hình

Về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ tại UBND các phường: UBND quận đã thực hiện việc rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức phường để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí theo quy định, UBND quận tổng hợp, báo cáo xin ý kiến chủ trương của Ban Thường vụ Quận ủy về việc bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 11 phường. Bên cạnh đó, rà soát hiện trạng đội ngũ công chức làm chuyên môn ở các phường để phân công rõ trách nhiệm cho từng công chức một cách bài bản, thận trọng, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, bảo đảm sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy của UBND các phường tinh gọn, ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với mục tiêu khi thực hiện mô hình thí điểm chính quyền đô thị đảm bảo nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền, tạo động lực phát triển nhanh, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước tại địa bàn; đảm bảo quyền lợi của công chức phường khi được chuyển đổi từ công chức phường thành công chức thuộc quận. Cùng với đó, sau khi UBND quận công bố Quyết định bổ nhiệm bộ máy lãnh đạo UBND 11 phường, UBND các phường đã ban hành quy chế làm việc của UBND phường thực hiện từ ngày 01/7/2021. Đến thời điểm hiện nay, đã có 10/11 phường thực hiện việc ủy quyền cho công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện ký chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản theo quy định của pháp luật.

Về thực hiện công tác quản lý tài chính ngân sách: UBND quận Thanh Xuân đã chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn UBND 11 phường thực hiện đúng quy định của Chính phủ và UBND Thành phố. UBND các phường đã chủ động phối hợp với Kho bạc Nhà nước quận, phòng Tài chính - Kế hoạch quận đối chiếu, chốt số liệu thu, chi ngân sách và các số liệu tài chính khác đến hết ngày 30/6/2021, làm cơ sở để lập quyết toán ngân sách 06 tháng cuối năm 2021; phòng Tài chính - Kế hoạch quận đã điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021, điều chỉnh dự toán chi ngân sách phường.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội, Công an quận và Ban Chỉ huy Quân sự quận đã bám sát văn bản hướng dẫn của Công an Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, đã xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trên địa bàn phường thuộc quận Thanh Xuân. Đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ về quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh - trật tự; phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn quận, phường quy định tại các Điều 23, 24, 25 Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ.

Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy phường và công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở phường: Đảng ủy các phường thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chủ tịch UBND phường chủ động báo cáo, đề xuất với Đảng ủy phương hướng, nhiệm vụ cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và những vấn đề quan trọng khác ở địa phương.

Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường và các tổ chức chính trị - xã hội ở phường trong thực hiện các nhiệm vụ công tác, chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích của Nhân dân; thông báo công khai về tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và các hoạt động của UBND phường; phối hợp thực hiện tốt việc công khai, minh bạch đối với các nội dung quy định tại Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở địa phương; tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật; tổ chức đối thoại thủ tục hành chính; các buổi đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về các vấn đề thuộc trách nhiệm giải trình của Chủ tịch UBND phường.

Đến nay, phương thức hoạt động của UBND thay đổi theo hướng tích cực góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiệu quả hoạt động của bộ máy được nâng lên. Việc thực hiện chính quyền đô thị sẽ đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong quận để đáp ứng các yêu cầu phát triển của quận; tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và Nhân dân.

Tuy nhiên, trên thực tế hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện là một trong những hạn chế trong thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị (CQĐT) tại quận Thanh Xuân. Việc thiếu vắng các quy định cụ thể, rõ ràng về vị trí, vai trò và quyền hạn của chính quyền đô thị (CQĐT) trong khuôn khổ pháp lý khiến cho việc triển khai các chính sách và hoạt động quản lý đô thị trở nên khó khăn. Điều này không chỉ làm gia tăng thách thức trong việc phối hợp giữa các cơ quan chính quyền ở các cấp, mà còn tạo ra một khoảng trống pháp lý, nơi mà các quy định không đủ sức che phủ hoặc không cập nhật kịp thời với những thay đổi trong thực tiễn đô thị hóa và quản lý đô thị.

Năng lực của đội ngũ nhân lực làm công tác chính quyền đô thị tại quận Thanh Xuân cũng là một trong những hạn chế lớn. Việc thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm và kỹ năng quản lý đô thị hiện đại là rào cản đối với việc triển khai hiệu quả các chương trình và kế hoạch phát triển đô thị. Đội ngũ nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn hóa và chuyên nghiệp hóa, điều này dẫn đến các vấn đề trong việc xây dựng và thực thi chính sách, kế hoạch quản lý đô thị một cách khoa học và bài bản.

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của chính quyền quận còn chậm, vẫn còn biểu hiện hành chính hoá. Vẫn lúng túng trong tổ chức xây dựng chính quyền đô thị, nhiều vấn đề Nhân dân bức xúc nhưng chưa có cơ chế cụ thể để giải quyết. Thiếu những quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết, trả lời những phát hiện, kiến nghị của chính quyền đô thị. Cơ sở vật chất, điều kiện và kinh phí hoạt động của chính quyền đô thị còn khó khăn nhất là đối với việc thực hiện những nhiệm vụ đột xuất của cấp trên làm ảnh hưởng đến hoạt động chung.

Những hạn chế trên làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện mô hình thí điểm xây dựng chính quyền đô thị tại quận Thanh Xuân. Vì vậy, cần phải tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, kỹ xảo quản lý, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ chủ chốt đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ xây dựng chính quyền đô thị trong giai đoạn mới hiện nay.

Giải pháp thực hiện xây dựng mô hình chính quyền đô thị hoạt động hiệu quả tại Quận Thanh Xuân thời gian tới

Để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác thí điểm xây dựng chính quyền đô thị trên địa bàn quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, cần khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy chính quyền và mỗi cấp hành chính theo mô hình chính quyền đô thị (CQĐT) (như Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành) phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và Nhà nước pháp quyền XHCN, theo hướng bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, hợp lý, thống nhất, liên thông, minh bạch. Đồng thời, tạo những cơ chế mở, mang tính đột phá cho chính quyền đô thị để phát huy tối đa lợi thế, tạo động lực làm bánh đà cho phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có quy định về chính quyền đô thị để sửa đổi, bổ sung, hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới nhằm hoàn thiện quy định liên quan đến chính quyền đô thị tránh tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tiễn phát triển đô thị ở Việt Nam hiện nay. Nói cách khác quận cần “chiếc áo rộng hơn”, phù hợp hơn cho vai trò lớn hơn. Chiếc áo cho một siêu đô thị với dân số có thể không dừng lại.

Hai là, tổ chức bộ máy chính quyền đô thị theo hướng chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, không nhất thiết phải quy định cơ cấu bộ máy cứng, mà cần mở rộng sự linh hoạt, tính tự chủ của chính quyền đô thị trong tổ chức bộ máy. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND quận, thị xã, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương sắp xếp theo hướng tinh gọn, đảm bảo tính tự chủ, linh hoạt. Đề cao trách nhiệm cá nhân trên cơ sở phân định rõ ràng trách nhiệm cá nhân và tập thể trong tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị, bảo đảm tính chủ động, độc lập của chính quyền đô thị trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, bảo đảm sự thông suốt, nhanh và hiệu quả, giảm bớt tổ chức trung gian, hướng tới chính quyền đô thị một cấp thống nhất. Ví dụ, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố không quá 20 đơn vị và không quá 50% số cơ quan theo quy định cứng; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, thị xã, thành phố thuộc thành phố thành phố trực thuộc Trung ương không quá 12 đơn vị và không quá 50% cơ quan theo quy định cứng; số cán bộ, công chức thuộc UBND phường không quá 25 người, trên cơ sở xác định rõ chức trách, đúng người, đúng việc theo vị trí việc làm.

Xây dựng đội ngũ CBCC, viên chức của chính quyền đô thị theo tinh thần chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài. Tổ chức sắp xếp, bố trí đội ngũ CBCC, viên chức theo năng lực, dựa trên bản mô tả công việc vị trí việc làm và quy trình tuyển dụng, sử dụng, quản lý. Chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND quận được bổ nhiệm theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố; Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND phường được bổ nhiệm theo quyết định của Chủ tịch UBND quận. Cần triển khai các biện pháp đồng bộ trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý và các chế độ, chính sách, đồng thời đặt ra các yêu cầu đối với đội ngũ CBCC, viên chức về tác phong, cách thức làm việc, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực thi công vụ để phục vụ người dân, doanh nghiệp, phát triển đô thị, xây dựng đô thị thông minh.

Ba là, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, kiểm tra, giám sát của Đảng; giám sát, phản biện của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân cần có quy định cụ thể, phù hợp, hiệu quả hơn khi áp dụng thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Đổi mới phương thức lãnh đạo cần bắt đầu từ việc nhận thức rõ ràng về vai trò và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong Đảng đối với việc quản lý và phát triển đô thị. Phương thức lãnh đạo phải chuyển từ quản lý trực tiếp sang lãnh đạo gián tiếp, từ chủ yếu chỉ đạo, điều hành sang tạo điều kiện, khuyến khích và kiểm soát. Điều này đòi hỏi Đảng phải không ngừng cập nhật và áp dụng các phương pháp quản lý tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin và các công cụ quản lý hiện đại để nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo cũng cần phải gắn liền với việc tăng cường dân chủ trong Đảng và trong xã hội. Đảng cần phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội đặc biệt là sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong việc quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị. Sự tham gia của người dân trong quyết định các vấn đề liên quan đến phát triển đô thị không chỉ giúp tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của chính quyền mà còn giúp các quyết định được hiệu quả và có sự đồng thuận cao.

Bốn là, xây dựng cơ chế tự chủ về tổ chức và tài chính cho chính quyền đô thị là bước thiết yếu để tăng cường tính độc lập, hiệu quả và trách nhiệm giải trình trong quản lý đô thị. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, các đô thị cần có khả năng tự quyết định và điều chỉnh các chính sách phù hợp. Điều này không chỉ giúp cải thiện tốc độ và hiệu quả của quá trình ra quyết định mà còn thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng địa phương làm cho các quyết định chính sách phản ánh chính xác hơn nhu cầu và mong muốn của người dân. Để vai trò của chính quyền đô thị quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội có thực quyền, đảm bảo tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân. Yêu cầu đặt ra hiện nay là phải tiếp tục phát huy vai trò quản lý của chính quyền địa phương. Tiếp tục đổi mới cải cách để hoàn thiện bộ máy Nhà nước đặc biệt là thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh hội nhập kinh tế. Hoạt động chính quyền đô thị đảm bảo được quyền công dân, quyền con người, phát huy vai trò trong thực thi quyền lực và được thể chế hóa cụ thể, rõ ràng trong luật định.

Trương Hà Tùng Nhi; Lê Thị Hảo

Học viện Hành chính Quốc gia

Tài liệu tham khảo:

(1) Bùi Văn Khương (2022), Xây dựng chính quyền đô thị ở các phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội hiện nay, Nxb Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

(2) Bộ chính trị (2022), Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

(3) Chính phủ (2011), Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11 về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Hà Nội.

(4) Cổng thông tin điện tử quận Thanh Xuân (2022), Quận Thanh Xuân thực hiện thí điểm chính quyền đô thị nghiêm túc, bài bản, đúng quy trình, quy định.

(5) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Thanh Xuân (2022), Báo cáo Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 29/3/2021 của Chính phủ về thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận Thanh Xuân.

(6) Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2019), Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về Thí điểm tổ chức mô hình Chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội.

(7) Vũ Thị Thanh Xuân, Lộ trình chuyển đổi xây dựng chính quyền đô thị bền vững thông minh - một số vấn đề đặt ra, Tạp chí Lý luận chính trị.

Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động