Thực trạng xây dựng mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2024

Thực trạng xây dựng mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2024

Xây dựng chính quyền đô thị ở quận Thanh Xuân là một yêu cầu khách quan, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị bền vững và hội nhập quốc tế. Vì vậy, cần phải thực hiện thí điểm xây dựng chính quyền đô thị trên địa bàn quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội hiện nay để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bài viết đánh giá thực trạng thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận Thanh Xuân, qua đó đề xuất một số nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các mô hình tổ chức chính quyền đô thị ở Việt Nam trong thời gian tới.
Quán triệt nguyên tắc bảo vệ môi trường chính là bảo vệ doanh nghiệp

Quán triệt nguyên tắc bảo vệ môi trường chính là bảo vệ doanh nghiệp

Quyết định số 726/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 khẳng định quan điểm phát triển ngành công nghiệp hóa chất nhanh, bền vững, ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, hướng tới tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn…
Bê tông “xanh” từ phế thải và thủy tinh có thể truyền ánh sáng

Bê tông “xanh” từ phế thải và thủy tinh có thể truyền ánh sáng

Nhóm nhà khoa học của Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã phát triển công nghệ tái sử dụng triệt để hơn các loại phế thải tro bay - xỉ đáy lò của nhà máy điện đốt rác kết hợp với thủy tinh phế thải để chế tạo sản phẩm bê tông truyền sáng. Dự án này đã dành giải Ba trong cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2024.
Nhiều giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các mối đe doạ an ninh môi trường nguồn nước mặt tại Hưng Yên

Nhiều giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các mối đe doạ an ninh môi trường nguồn nước mặt tại Hưng Yên

Ngày 15/5/2024, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện An ninh phi truyền thống (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh môi trường nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”.
Xây dựng “thế trận lòng dân” trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xây dựng “thế trận lòng dân” trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định “Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh Nhân dân.
Phát huy vai trò, trách nhiệm của Đảng viên cơ quan báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Đảng viên cơ quan báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tóm lược: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xem đây là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, một nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng. Tại Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đã xác định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng; Cương lĩnh chính trị; đường lối của Đảng; Nhân dân; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Đồng thời, Nghị quyết cũng nhấn mạnh: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.
Điện Biên Phủ: Chiến thắng của bản lĩnh và trí tuệ

Điện Biên Phủ: Chiến thắng của bản lĩnh và trí tuệ

Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là chiến thắng của ý chí với niềm tin “kháng chiến nhất định thắng lợi”, mà còn là chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam
Quản lý rác thải điện tử hiệu quả

Quản lý rác thải điện tử hiệu quả

Trong những năm gần đây, sự ra đời của các thiết bị điện tử mới đã làm gia tăng lượng thiết bị điện tử thải bỏ và đây được xác định là một trong những dòng rác thải đô thị phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Quản lý rác thải điện tử hiệu quả là mục tiêu hướng đến không chỉ ở Việt Nam cũng như nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á.
    Trước         Sau    
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động