Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

17/11/2023 12:27 Hạ tầng môi trường
Ngày 14/11 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản yêu cầu các Sở, đơn vị, địa phương dựa trên chức năng quản lý của mình phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng các khu xử lý, nhà máy xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, không để gây ô nhiễm môi trường đặc biệt trong mùa mưa bão.

Sau khi xem xét Báo cáo số 597/BC-STNMT ngày 10/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; cùng với thông báo kết luận của lãnh đạo tỉnh tại các cuộc họp trước đó, trước yêu cầu về việc phải đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý rác trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam đã có chỉ đạo và đề ra tiến độ thực hiện các dự án đối với các đơn vị liên quan.

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường Huy Hoàng ECO sớm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu dự án, chứng nhận chất lượng sản phẩm sản xuất từ vật liệu thu hồi trong quá trình xử lý rác thải; hồ sơ cấp Giấy phép môi trường đối với công đoạn sản xuất phân bón, tái chế hạt nhựa,… tại Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam; (Hình phối cảnh dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam)

Đến cuối năm 2024 hoàn thành các công trình liên quan đến 2 nhà máy rác trọng điểm

Theo đó, đối với dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam và Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh: Đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu tư vấn, lập hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định để phê duyệt trong Quý IV/2023 và kịp thời tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, khởi công xây dựng hạng mục Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh của Dự án khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam trong Quý I/2024. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Núi Thành trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng vào Quý IV/2024.

Thực hiện việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, khởi công xây dựng công trình Đầu tư hệ thống thu gom nước mặt Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2, huyện Núi Thành trong tháng 12/2023 và hoàn thành đưa vào sử dụng trong Quý III/2024.

Cùng với đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Núi Thành: Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng Tuyến đường vào Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam để hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối Quý II/2024, phục vụ vận chuyển, xử lý rác thải tại Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, kịch bản cụ thể để tổ chức đối thoại, vận động nhân dân ủng hộ việc kéo dài thời gian xử lý rác tại Khu xử lý rác Tam Xuân 2 trong thời gian chờ thi công xây dựng hoàn thành giai đoạn 1 dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam.

Đối với các huyện, thành phố có rác thải đang được xử lý tại Khu xử lý rác Tam Xuân 2, huyện Núi Thành. Yêu cầu, UBND các huyện, thành phố này phải chủ động, khẩn trương xây dựng phương án tự xử lý rác thải phát sinh trên địa bàn địa phương mình để phòng ngừa sự cố xử lý rác tại Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2, báo cáo Phương án xử lý về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/11/2023

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Cẩm Hà

Trước yêu cầu về tiến độ thực hiện Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Cẩm Hà, thành phố Hội An. UBND tỉnh giao UBND thành phố Hội An kiểm tra, đôn đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành dự án để nghiệm thu, đưa vào hoạt động trong Quý I/2024, kịp thời phục vụ xử lý rác thải trên địa bàn địa phương.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, phối hợp với UBND thành phố Hội An đôn đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành việc lắp đặt máy móc, thiết bị và hoàn thiện các thủ tục liên quan về nghiệm thu xây dựng, cấp giấy phép môi trường, đưa vào hoạt động trong Quý I năm 2024.

Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc đôn đốc Công ty Cổ phần Môi trường Huy Hoàng ECO sớm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu dự án, chứng nhận chất lượng sản phẩm sản xuất từ vật liệu thu hồi trong quá trình xử lý rác thải; hồ sơ cấp Giấy phép môi trường đối với công đoạn sản xuất phân bón, tái chế hạt nhựa,… tại Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam.

Có văn bản đôn đốc UBND các huyện, thị xã có nhu cầu đề xuất điều chỉnh vị trí quy hoạch Khu xử lý rác thải theo Đề án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 phải khẩn trương khảo sát, lựa chọn vị trí khu xử lý rác thải thay thế đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn về môi trường, kịp thời gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh và cập nhật vào Quy hoạch tỉnh.

Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình xử lý rác thải ở các địa phương để kịp thời tham mưu UBND tỉnh có giải pháp xử lý khi có sự cố về rác thải xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Đối với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng hướng dẫn, giải quyết kịp thời các hồ sơ, thủ tục về đầu tư xây dựng các khu xử lý, nhà máy xử lý chất thải rắn để các đơn vị chủ đầu tư kịp thời triển khai thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào hoạt động, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, kết luận tại cuộc họp đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xử lý rác thải trên địa bàn hồi tháng 9/2023, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công trách nhiệm cho các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức vận động Nhân dân ủng hộ thực hiện việc xử lý rác thải tại khu vực phía Nam của tỉnh, tham mưu UBND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư các dự án Khu xử lý, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt đẩy nhanh tiến độ thực hiện; kịp thời phối hợp với các ngành hướng dẫn, giải quyết các thủ tục liên quan và các vướng mắc phát sinh trong quá trình đầu tư, nghiệm thu, vận hành các dự án./.
Nguyễn Quang
Xin chờ trong giây lát...

Huyện Ia Pa (Gia Lai), nhiều khó khăn, bất cập trong xử lý ô nhiễm tại các trại chăn nuôi heo công nghệ cao

Phiên bản di động