Thứ năm 05/08/2021 07:29

Dự thảo 6 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

14/10/2020 14:04
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến góp ý xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, thay thế Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT; Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và Thông tư số 01/2019/TT- BTNMT ngày 08 tháng 3 năm 2019 quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
Hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu
du thao 6 quy chuan ky thuat quoc gia ve moi truong doi voi phe lieu nhap khau lam nguyen lieu san xuat
Nhu cầu nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu trong các ngành sản xuất tăng cao.

Dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất có sáu (06) quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, bao gồm:

1. QCVN 31:2020/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

2. QCVN 32:2020/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

3. QCVN 33:2020/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

4. QCVN 65:2020/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

5. QCVN 66:2020/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

6. QCVN 67:2020/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Phế liệu sắt, thép; nhựa; giấy; thủy tinh; kim loại màu và xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) quy định tại Thông tư này thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều khoản chuyển tiếp: Các loại phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài theo Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực được tiếp tục nhập khẩu đến hết hiệu lực của Giấy xác nhận và phải đảm bảo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường ban hành tại Thông tư này.

Quang Minh
Xem phiên bản mobile