Hưng Yên: Nhiều cố gắng trong thực hiện Đề án phát triển ngành Công nghiệp môi trường đến năm 2025

24/05/2023 08:07 Chính sách - Pháp luật
Đề án phát triển ngành Công nghiệp môi trường đến năm 2025 đang ở giai đoạn cuối của quá trình thực hiện. Nhiều địa phương trên cả nước đã và đang tăng tốc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển ngành Công nghiệp môi trường, trong đó có thể lấy Hưng Yên là ví dụ điển hình.

Hưng Yên được đánh giá là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối nhanh và cao. Nền kinh tế Hưng Yên đang đổi thay từng ngày. Cơ cấu kinh tế đang dần chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Công nghiệp, dịch vụ có bước phát triển khá. Công nghiệp địa phương tuy còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng vẫn đạt được những thành tích đáng khích lệ. Một số ngành hàng tiếp tục được củng cố phát triển, lựa chọn các mặt hàng ưu tiên và có lợi thế để đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao. Khối công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh do số dự án đi vào hoạt động tăng lên, sản phẩm được thị trường chấp nhận và có xu thế phát triển tốt.

Trong những năm qua, ngoài phát triển kinh tế - xã hội nói chung thì công tác phát triển ngành công nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các Bộ, ngành, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các Sở ngành có liên quan, một số tổ chức, cá nhân. Về cơ bản, các Sở, Ban, ngành của tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả, lồng ghép nội dung phát triển ngành công nghiệp môi trường vào các quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về phát triển ngành công nghiệp môi trường tiếp tục được nâng cao. Công nghệ xử lý, tái chế chất thải, phân tích, quan trắc, giám sát và kiểm soát ô nhiễm môi trường; công nghệ sử dụng bền vững tài nguyên và phục hồi môi trường của các tổ chức, doanh nghiệp và của các Sở, ngành trong tỉnh tiếp tục được hoàn thiện. Dịch vụ môi trường về xử lý nước thải, chất thải rắn đô thị, công nghiệp, chất thải nguy hại tiếp tục hoàn thiện và phát triển.

Hưng Yên đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện “Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 192/QĐ- TTg ngày 13/02/2017”.

Về hoàn thiện chính sách, pháp luật, tổ chức về Công nghiệp môi trường

Việc ban hành văn bản pháp luật đã được Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh quan tâm thực hiện. Cụ thể: UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành các Kế hoạch: Số 48/KH-UBND ngày 04/4/2020 thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2030; Số 119/KH-UBND ngày 22/9/2020 thực hiện Kế hoạch số 251-KH/TU ngày 29/7/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Số 139/KH-UBND ngày 12/11/2020 thực hiện Quyết định 889/QĐTTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để khuyến khích việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực dân cư;

Bên cạnh đó tỉnh cũng đã thông qua nhiều Quyết định nhằm hoàn chính sách, pháp luật, tổ chức về công nghiệp môi trường như: Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 28/12/2018, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Hưng Yên đến năm 2025; Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 phê duyệt Chương trình khuyến công địa phương tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025;...

Về cơ bản việc ban hành văn bản pháp luật trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, đúng hướng, có chiều sâu và mang lại hiệu quả cao trong quản lý và thực hiện. Hệ thống chính sách, pháp luật, tổ chức về công nghiệp môi trường của tỉnh đã cơ bản đầy đủ, đáp ứng quy định pháp luật và phù hợp trong triển khai.

Về phát triển doanh nghiệp dịch vụ môi trường

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp dịch vụ môi trường trong tỉnh, trong những năm qua Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản như: Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên Quyết định về việc “Phê duyệt giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ lò đốt RS-400 của Công ty cổ phần môi trường độ thị và công nghiệp 11-Urenco 11”; Nghị quyết số 213/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 292/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh”.

Đến thời điển hiện tại, công tác phát triển doanh nghiệp dịch vụ môi trường trên địa bàn tỉnh cũng như các cơ chế hỗ trợ cho phát triển doanh nghiệp dịch vụ môi trường đã được quan tâm, chú trọng tuy nhiên với xu hướng các doanh nghiệp ngày càng tăng, việc xây dựng kế hoạch, cơ chế, chính sách còn cần triển khai sớm; dự tính được xu thế phát triển của dịch vụ môi trường qua đó xây dựng hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và địa phương.

Hưng Yên: Nhiều cố gắng trong thực hiện Đề án phát triển ngành Công nghiệp môi trường đến năm 2025
Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt của Công ty cổ phần môi trường độ thị và công nghiệp 11- Urenco 11

Về sử dụng bền vững tài nguyên và phục hồi môi trường

Việc sử dụng bền vững tài nguyên và triển khai các nhiệm vụ nhằm phục hồi môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được UBND tỉnh đặc biệt quan tâm và trở thành một phần nhiệm vụ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh. Tỉnh đã triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước nhằm phát triển ngành công nghiệp môi trường, phát triển dịch vụ môi trường đáp ứng nhu cầu của xã hội về xử lý nước thải, chất thải rắn đô thị, công nghiệp, chất thải nguy hại, rác thải sinh hoạt; phục hồi môi trường, tư vấn môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên cụ thể như: Đề tài “Xây dựng mô hình đầu tư ứng dụng dây chuyển sản xuất gạch bê tông bọt, khí không trưng áp công suất 12.000 m3 /năm” ; Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất thanh nén nhiên liệu từ nguồn phụ phẩm (trấu, mùn cưa) nhằm thay thế nhiên liệu trong sản xuất và sinh hoạt tại tỉnh Hưng Yên”; Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử lý phân bùn tự hoại tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”; Đề tài “Nghiên cứu chế tạo giá thể sinh học dạng xốp trên nền nhựa Polyetylen tỉ trọng cao định hướng trong xử lý nước thải tại tỉnh Hưng Yên với các mục tiêu chính”; Đề tài “Nghiên cứu chế tạo gạch lát vỉa hè, gạch kè hồ sử dụng chất kết dính tái chế từ chất thải nhựa của các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”; Đề tài “Nghiên cứu sản xuất than hoạt tính từ phế phụ phẩm nông nghiệp và ứng dụng trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”.

Sở Công Thương tiếp tục triển khai xây dựng Đề án điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các tổ chức và doanh nghiệp ứng dụng, làm chủ công nghệ, quy trình phân tích, quan trắc, giám sát và kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp dịch vụ môi trường trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động nghiên cứu phát triển, đầu tư công nghệ tái chế chất thải để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường.

Về đầu tư phát triển hệ thống thu gom, xử lý rác thải, nước thải

Tỉnh Hưng Yên đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận quy hoạch phát triển 17 KCN nằm trong quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam với tổng diện tích 4395,43ha, trong đó 08/17 khu công nghiệp đã tiếp nhận các dự án đầu tư; 09/17 khu công nghiệp đang trong quá trình triển khai thực hiện, chưa đi vào hoạt động. - Hiện nay có 07/8 khu công nghiệp đã tiếp nhận dự án thứ cấp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có 06/8 khu công nghiệp đã xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng (hệ thống thu gom thoát nước mưa; hệ thống thu gom xử lý nước thải, hệ thống cấp nước, cây xanh…), đã xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp và đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục.

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 26 cụm công nghiệp được thành lập với tổng diện tích là 1.256,08 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký là 12.408,95 tỷ đồng, đang trong quá trình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, chưa có cụm công nghiệp đi vào hoạt động. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 43 làng nghề được công nhận đang hoạt động, tuy nhiên, chưa có làng nghề đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Về quản lý, xử lý chất thải rắn đô thị, công nghiệp, sinh hoạt

Theo báo cáo của 343 đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, năm 2022 khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh là 95.044.703,7 kg. Các cơ sở phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường đã hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý theo quy định.

Tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn năm 2022 là 65.370.945,73 kg. Các cơ sở phát sinh chất thải nguy hại đã hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý theo quy định.

Trên địa bàn tỉnh đã có 07 cơ sở được cấp phép xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh, gồm: Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 – Urenco 11; Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp môi trường Việt Nam; Công ty TNHH môi trường Ngân Anh; Công ty TNHH Ngọc Thiên; Công ty TNHH Anh Tường; Công ty TNHH Matsuda Sangyo Việt Nam; Công ty TNHH làng nghề Đông Mai.

Bên cạnh đó trên địa bàn tỉnh còn có Khu xử lý chất thải Đại Đồng do Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 - Urenco 11 là chủ đầu tư có năng lực xử lý đồng thời chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại.

Nhìn chung, tình hình quản lý, xử lý chất thải rắn đô thị, công nghiệp, sinh hoạt trên địa bàn tỉnh trong nhiều năm qua đã có chuyển biến, đi vào nề nếp. Với quy mô hoạt động và số lượng nhà máy được cấp phép xử lý chất thải rắn đô thị, công nghiệp, sinh hoạt ngày càng hoàn thiện, năng lực xử lý tăng nên cơ bản việc xử lý chất thải đã đáp ứng được kỳ vọng của tỉnh.

Mặc dù tỉnh đã có nhiều nỗ lực phát triển ngành công nghiệp môi trường từ rất sớm, nhưng trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều tồn tại và hạn chế liên quan đến môi trường công nghiệp. Tình trạng xả nước thải, chất thải không qua xử lý, xử lý không đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường của các cơ sở công nghiệp, doanh nghiệp còn chưa được kiểm soát chặt chẽ; một số dự án khu xử lý chất thải tập trung của tỉnh còn chậm triển khai; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường ở cấp huyện, xã chưa thường xuyên, việc chủ động phát hiện và xử lý vi phạm chưa được kịp thời; công tác truyền thông, phổ biến các thông tin về ngành công nghiệp môi trường chưa được thường xuyên, liên tục; công tác phối hợp của các Sở, Ban, ngành trong tỉnh với Bộ Công Thương và các Bộ có liên quan về tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan trong Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường còn hạn chế.

Nhận thấy được các tồn tại và hạn chế, tỉnh cũng tập trung nhiều giải pháp bảo vệ môi trường thời gian tới bên cạnh việc tăng cường năng lực, tập trung các nguồn lực nhằm phát triển ngành công nghiệp môi trường, trong đó tập trung vào: Thu hút đầu tư những ngành công nghiệp sạch, ít ô nhiễm, không tiếp nhận các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; hạn chế, tiến tới không tiếp nhận tiếp nhận dự án sản xuất công nghiệp rời lẻ ở ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tăng cường đầu tư, đồng bộ hạ tầng về bảo vệ môi trường, công trình xử lý nước thải tập trung đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho các cụm công nghiệp đã thành lập sớm; hỗ trợ kinh phí sự nghiệp môi trường cho các huyện, thành phố trong thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; đẩy nhanh tiến độ đầu tư khu xử lý chất thải tại huyện Khoái Châu, huyện Phù Cừ và nâng cấp lò đốt Dị Sử; yêu cầu Công ty CP môi trường công nghiệp T&T đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đầu tư lò đốt rác thải công suất 200 tấn/ngày; khuyến khích kêu gọi nhà đầu tư thực hiện các dự án xử lý chất thải có công nghệ tiên tiến xử lý đốt tận thu nhiệt, thu hồi năng lượng; tăng cường đầu tư xây dựng dự án xử lý nước thải thị xã Mỹ Hào và các đô thị loại V trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện “Đề án phát triển ngành Công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh vừa là trách nhiệm vừa đòi hỏi sự nỗ lực của toàn ngành Công Thương nói riêng vừa là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung. Hy vọng thời điểm năm 2025 đến gần, những nỗ lực của tỉnh Hưng Yên sẽ ngày càng phát triển hơn, thành công hơn, đóng góp vào thành công chung của ngành Công nghiệp môi trường nước nhà.

Nguyễn Giang Nam
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động