Chủ nhật 25/09/2022 12:23
Dòng sự kiện

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án hạ tầng CCN Trà Lý tỉnh Thái Bình

05/12/2019 08:00
Mới đây, UBND tỉnh Thái Bình đã phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp (CCN) Trà Lý, huyện Tiền Hải” do UBND huyện Tiền Hải là Chủ dự án.
Tháo gỡ vướng mắc trong đánh giá tác động môi trường
phe duyet bao cao danh gia tac dong moi truong du an ha tang ccn tra ly tinh thai binh
CCN Trà Lý nằm trên địa bàn 2 xã Tây Lương và Đông Quý của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Trà Lý tại xã Tây Lương, xã Đông Quý (huyện Tiền Hải) có diện tích khoảng 383.000 m2, gồm các hạng mục: San nền, đường giao thông, cây xanh, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, trạm xử lý nước thải tập trung.

Tại Quyết định phê duyệt, UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án các nội dung sau:

Chỉ tiếp nhận vào CCN các dự án đầu tư thuộc những ngành công nghiệp đăng ký trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường; thu gom, xử lý các loại chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh từ Dự án đảm bảo các yêu cầu về an toàn, vệ sinh môi trường theo quy định tại nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu, số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 36/2015/BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

Về vấn đề nước thải, UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu thu gom và xử lý toàn bộ nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự án, bao gồm cả nước thải phát sinh từ các dự án đầu tư vào CCN Trà Lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCKTQG) về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.

Thỏa thuận về yêu cầu đối với nước thải các dự án đầu tư vào CCN trước khi xả vào hệ thống xử lý nước thải tập trung thông qua hợp đồng trách nhiệm và thiết lập hệ thống kiểm soát các nguồn nước thải đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN.

Tuân thủ QCKTQG về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT, QCKTQG về độ rung QCVN 27:2010/BTNMT, QCKTQG về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT, các Quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan và các yêu cầu về an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện dự án.

Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường.

Thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường giai đoạn thi công và giai đoạn dự án đi vào hoạt như đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường; số liệu giám sát môi trường của Dự án phải được cập nhật, lưu giữ và báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường định kỳ theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các Thông tư sau: Số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường, số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 về bảo vệ môi trường CCN, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; các yêu cầu về bảo vệ, quản lý và giám sát môi trường đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Các dự án đầu tư thực hiện trong CCN Trà Lý phải thực hiện đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mai Hoa
Xem phiên bản di động