Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế tác động đến chính sách liên quan đến thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt

22/08/2023 00:00 Phát triển ngành CNMT
Các chính sách liên quan đến thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt đang ngày càng được hoàn thiện, phù hợp với sự phát triển của thị trường nói chung. Có được sự chuyển đổi tích cực đó là do tác động không nhỏ đến từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Từ năm 2008 đến nay, các quy định pháp luật về thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt được bổ sung nhiều quy định rõ ràng, chặt chẽ hơn về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân có liên quan thể hiện trong Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định, Quyết định của Chính phủ; Thông tư của các bộ chuyên ngành. Trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã có nhiều quy định cụ thể hơn về thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt như sau:

1) Giải quyết các vấn đề môi trường xuyên biên giới như ô nhiễm rác thải nhựa đại dương thông qua cơ chế và khuôn khổ hợp tác quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

2) Xử lý chất thải thông qua các công cụ và mô hình kinh tế và các giải pháp về chính sách như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), công nghệ tốt nhất hiện có (BAT);

3) Xây dựng hệ thống các quy chuẩn về môi trường, hệ thống quan trắc và thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường, kiểm toán môi trường;

4) Đánh giá tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, quy hoạch và phân vùng môi trường;

5) Phát triển các công cụ kinh tế như ngành công nghiệp môi trường, kinh tế tuần hoàn, sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường, mua sắm xanh, sử dụng và phát triển vốn tự nhiên;

6) Phát triển nguồn nhân lực, tăng cường năng lực cho các hoạt động bảo vệ môi trường, truyền thông nâng cao nhận thức...;

7) Hợp tác quốc tế lĩnh vực môi trường nói chung có thể thông qua phương thức hợp tác song phương và đa phương dưới hình thức trao đổi kiến thức và kinh nghiệm xây dựng chính sách, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đào tạo tăng cường năng lực, truyền thông nâng cao nhận thức, xây dựng và thực hiện dự án, đầu tư liên doanh…

Đỗ Quý Thành
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động