Lào Cai: Tăng cường công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

20/05/2024 10:16 Phát triển ngành CNMT
Nhằm tăng cường năng lực cũng như đảm bảo việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lào Cai đi vào nề nếp, có hiệu quả, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 thành lập Tổ công tác rà soát, đánh giá hiện trạng kết quả triển khai công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Lào Cai thành lập Tổ rà soát, đánh giá xử lý chất thải rắn trên địa bàn toàn tỉnh hướng đến làm tốt công tác bảo vệ môi trường và xây dựng Lào Cai xanh - sạch - đẹp
Lào Cai thành lập Tổ rà soát, đánh giá xử lý chất thải rắn trên địa bàn toàn tỉnh hướng đến làm tốt công tác bảo vệ môi trường và xây dựng Lào Cai xanh - sạch - đẹp

Trong năm 2023, trên cơ sở quy định Luật Bảo vệ môi trường, chỉ đạo của UBND tỉnh, công tác thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các khu vực đô thị duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể đến từ cơ chế chính sách, cơ sở hạ tầng cũng như việc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Xác định các mục tiêu phải đạt được, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 về việc thành lập Tổ công tác rà soát, đánh giá hiện trạng kết quả triển khai công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tổ công tác có nhiệm vụ tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng kết quả triển khai công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; đánh giá hiệu quả hoạt động của Lò đốt rác tại xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa; tham mưu đề xuất UBND tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2024 - 2025, định hướng đến năm 2030; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2024. Tổ giúp việc có nhiệm vụ giúp việc cho Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện rà soát và tham mưu đề xuất theo chức năng nhiệm vụ và sự phân công của Tổ trưởng. Kinh phí chi cho hoạt động của Tổ công tác được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Tổ công tác, được sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác. Thành viên của Tổ công tác có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên Tổ công tác được sử dụng con dấu, cơ sở vật chất của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ.

Tổ công tác gồm 15 thành viên; Bà Nguyễn Thị Vi Huế - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai là Tổ trưởng và ông Vũ Lân - Phó Giám đốc Sở Tài chính Lào Cai là Tổ phó. Thành viên là lãnh đạo các cơ quan: Sở KH&ĐT, Sở KH&CN; UBND các huyện: Mường Khương, Bảo Thắng, Văn Bàn, Bát Xát, Bảo Yên, thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai...

Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai cũng thành lập Tổ giúp việc gồm 15 thành viên là Phó Trưởng phòng, Phó Chi cục trưởng, chuyên viên các phòng, chi cục trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh; phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố.
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động