Tây Ninh: Hoàn thiện hạ tầng các hệ thống quan trắc môi trường tự động phục vụ chuyển đổi số và làm tốt công tác bảo vệ môi trường

23/02/2024 08:12 Phát triển Công nghiệp môi trường
Hướng tới tổ chức số hóa dữ liệu quản lý ngành Tài nguyên và Môi trường theo lộ trình, đảm bảo 100% dữ liệu hệ thống thông tin chuyên ngành trên nền tảng số hóa và vận hành bởi quy trình số; bảo đảm kết nối, chia sẻ, tích hợp với cơ sở dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tây Ninh đã và đang chủ động thực hiện nhiều giải pháp hoàn thiện hạ tầng các hệ thống quan trắc môi trường tự động phục vụ chuyển đổi số và làm tốt công tác bảo vệ môi trường

Yêu cầu kiểm tra, giám sát và rà soát toàn bộ hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động

Nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường, thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục, thực hiện tốt công tác quản lý thống nhất số liệu trên phạm vi toàn tỉnh, ngày 29/12/2023, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Công văn 4296/UBND-KT về việc triển khai nâng cấp phần mềm quản lý dữ liệu và thực hiện các quy định về quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kỹ thuật, nhân sự và triển khai nâng cấp phần mềm quản lý dữ liệu quan trắc môi trường.

Cùng đó, tỉnh yêu cầu rà soát toàn bộ hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động và có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, thay thế thiết bị đã xuống cấp, thường xuyên bị lỗi (nếu có) bảo đảm đáp ứng theo quy định của Thông tư số 10/2021/TT- BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bảo đảm các yêu cầu về công tác quản lý số liệu, kiểm định, hiệu chuẩn, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động được quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong đó, Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục phải bảo đảm các yêu cầu được quy định tại Điều 33, 34 và 35 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục phải bảo đảm các yêu cầu được quy định tại Điều 36, 37 và 38 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT. Đồng thời việc truyền dữ liệu phải đáp ứng các yêu cầu nhận, truyền và quản lý dữ liệu đối với hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục tại Điều 39 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT.

Tây Ninh quan tâm chất lượng quan trắc môi trường (nguồn: Báo Tây Ninh)
Tây Ninh quan tâm chất lượng quan trắc môi trường (nguồn: Báo Tây Ninh)

Tỉnh Tây Ninh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình vận hành hệ thống quan trắc tự động và số liệu quan trắc đã tiếp nhận, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các chủ nguồn thải và xử lý nghiêm khi phát hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các hành vi vận hành hệ thống nhận, truyền và quản lý số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục không đúng quy định. Mặt khác đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục và hoàn thành đúng thời hạn theo quy định.

UBND cấp huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp đã lắp đặt các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục thuộc địa bàn quản lý; đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thuộc đối tượng lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục tiếp tục hoàn thành việc lắp đặt đúng thời hạn theo quy định.

Đối với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, phối hợp với đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, doanh nghiệp đã lắp đặt các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu; đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý thuộc đối tượng lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục tiếp tục hoàn thành việc lắp đặt đúng thời hạn theo quy định. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh có hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục có trách nhiệm tăng cường kiểm soát tình hình kết nối tại các trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động của đơn vị; chịu trách nhiệm về chất lượng của số liệu quan trắc tự động bảo đảm tính toàn vẹn và bảo mật dữ liệu truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường để truyền về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Hướng đến hoàn thiện hạ tầng hệ thống quan trắc môi trường tự động phục vụ chuyển đổi số và làm tốt công tác bảo vệ môi trường

Hướng đến hoàn thiện mục tiêu quản lý môi trường nói chung và quản lý dữ liệu quan trắc nước thải, khí thải nói riêng, tỉnh Tây Ninh đã và đang triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã có hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục cũng như các cơ sở sản xuất mới, chưa có hệ thống quan trắc môi trường tự động.

Cụ thể, ngày 09/01/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh đã có văn bản số 154/STNMT-PBVMT về việc tiếp tục hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục và tăng cường kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trong đó yêu cầu cơ sở sản xuất, kinh doanh nghiêm túc triển khai thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục và hoàn thành đúng thời hạn theo quy định tại Điểm a, Khoản 4 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020: “a) Thời hạn hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (có camera theo dõi và thiết bị lấy mẫu tự động) và kết nối, truyền số liệu trực tiếp đến cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024 đối với dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp... ” và Điểm a, Khoản 5 Điều 98 quy định: “ a) Thời hạn hoàn thành việc lắpđặt hệ thống quan trắc bụi, khí thải công nghiệp tự động, liên tục (có camera theo dõi) và kết nối, truyền số liệu trực tiếp đến cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024 đối với dự án, cơ sở xả bụi, khí thải công nghiệp ra môi trường quy định...”

Đối với các đơn vị đã lắp đặt và truyền số liệu về Sở cần tiếp tục tăng cường kiểm soát tình hình kết nối tại các trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động của đơn vị; chịu trách nhiệm về chất lượng của số liệu quan trắc tự động đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật dữ liệu truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường để truyền về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Bên cạnh việc đôn đốc các cơ sở sản xuất thực hiện nghiêm túc các quy định bằng hệ thống văn bản pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; thực hiện chuyển đổi nhận thức vai trò người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị; hướng tới tổ chức số hóa dữ liệu quản lý ngành Tài nguyên và Môi trường theo lộ trình, đảm bảo 100% dữ liệu của ngành hoàn thiện hệ thống thông tin chuyên ngành trên nền tảng số hóa và vận hành bởi quy trình số; bảo đảm kết nối, chia sẻ, tích hợp với cơ sở dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phấn đấu sớm đưa Tây Ninh trở thành tỉnh đầu tiên trên cả nước lắp đặt hệ thống quan trắc tự động theo dõi, giám sát, quản lý về môi trường cho 100% số cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động