Chủ nhật 09/08/2020 21:16
Hải Phòng tăng cường năng lực quản lý tổng hợp chất thải rắn

Bài 1: Mục tiêu đến năm 2025

14/04/2020 09:28
Nhằm hướng tới tăng cường sản xuất và tiêu dùng bền vững; nâng cao nhận thức, trách nhiệm về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do chất thải rắn gây ra, để hạn chế dần việc phát thải, phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải phù hợp với công nghệ được lựa chọn, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025 tầm nhìn 2050 trên địa bàn thành phố.
Tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố xử lý chất thải rắn sinh hoạt
bai 1 muc tieu den nam 2025
Hải Phòng phấn đấu đến năm 2025: 100% rác thải sinh hoạt đô thị thu gom được xử lý hợp vệ sinh.

Kế hoạch hướng tới mục tiêu phòng ngừa, kiểm soát, hạn chế về cơ bản mức độ phát sinh chất thải rắn gia tăng, giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường do chất thải rắn gây ra, góp phần bảo vệ sức khoẻ con người, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước; tăng cường năng lực quản lý tổng hợp chất thải rắn, tiến hành đồng thời các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác lưu giữ, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải rắn; mở rộng mạng lưới thu gom chất thải rắn; thúc đẩy phân loại chất thải rắn tại nguồn với phòng ngừa và giảm thiểu phát sinh chất thải rắn trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; đẩy mạnh xã hội hoá và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Cùng với đó là ứng dụng các công nghệ xử lý chất thải rắn tiên tiến, thân thiện môi trường; lựa chọn các công nghệ xử lý chất thải rắn kết hợp với thu hồi năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, an toàn và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương; phát triển ngành công nghiệp tái chế; khuyến khích sử dụng, tiêu thụ các sản phẩm từ quá trình xử lý chất thải rắn.

Thành phố phấn đấu đến năm 2025:

Đối với chất thải rắn nguy hại (CTRNH): 100% tổng lượng CTRNH phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở y tế, làng nghề phải được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; 85% CTRNH phát sinh tại các hộ gia đình, cá nhân phải được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường; 100 các nhà sản xuất thiết bị điện tử phải thiết lập và công bố các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ theo quy định của pháp luật.

Đối với chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) đô thị: 97% tổng lượng CTRSH phát sinh được thu gom trên địa bàn 07 quận, tỷ lệ rác thải sinh hoạt đô thị thu gom được xử lý hợp vệ sinh đạt 100%, đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường, tăng cường khả năng tái chế, tái sử dụng, xử lý kết hợp thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ; phấn đấu tỷ lệ CTRSH xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp đạt tỷ lệ dưới 30% so với lượng chất thải được thu gom. Giảm 50% khối lượng túi ni lông khó phân huỷ sử dụng tại các siêu thị, trung tâm thương mại; thu gom 50% khối lượng túi ni lông khó phân huỷ phát sinh trong sinh hoạt; 90-95% các bãi chôn lấp CTRSH tại các đô thị đã đóng cửa được cải tạo, xử lý, tái sử dụng đất. Việc đầu tư xây dựng mới cơ sở xử lý CTRSH đô thị đảm bảo tỷ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 20%.

Đối với CTRSH nông thôn, phấn đấu 90% lượng CTRSH phát sinh tại khu dân cư nông thôn tập trung được thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tự xử lý hoặc xử lý tập trung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; tận dụng tối đa lượng chất thải hữu cơ để tái sử dụng, tái chế, làm phân compost hoặc tự xử lý tại các hộ gia đình thành phân compost để sử dụng tại chỗ; 95% các bãi chôn lấp CTRSH tạm thời tại khu vực nông thôn đã đóng cửa được cải tạo, xử lý, tái sử dụng đất; phấn đấu 100% các bãi chôn lấp chất thải tự phát không thuộc quy hoạch phải được xử lý đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường. Việc đầu tư xây dựng mới cơ sở xử lý CTRSH nông thôn phải đảm bảo tỷ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 20%.

Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường, phấn đấu 100% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và làng nghề phát sinh được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; 80% tổng lượng tro, xỉ, thạch cao phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hoá chất, phân bón được tái chế, tái sử dụng và xử lý làm nguyên liệu sản xuất, vật liệu xây dựng, san lấp,… đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Về chất thải rắn đặc thù khác: 90% tổng lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh tại các đô thị được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, trong đó 60% được tái sử dụng hoặc tái chế thành các sản phẩm, vật liệu tái chế bằng các công nghệ phù hợp; 100% bùn bể tự hoại thu gom tại đô thị được xử lý đảm bảo môi trường; 80% chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi, gia súc, gia cầm phải được thu gom, tái sử dụng, tái chế làm phân compost, biogas và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; 80% các phụ phẩm nông nghiệp phát sinh từ hoạt động sản xuất nông nghiệp phải được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường. 100% các bao bì đựng hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật dùng trong nông nghiệp phải được thu gom, lưu giữ và được xử lý theo quy định của pháp luật; 100% lượng chất thải rắn y tế phát sinh tại các cơ sở y tế, bệnh viện được phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hải Phòng đang nỗ lực tăng cường quản lý tổng hợp chất thải rắn hướng đến năm 2050, tất cả các loại chất thải rắn phát sinh đều được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý bằng những công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, hạn chế khối lượng chất thải rắn phải chôn lấp đến mức thấp nhất.

Mai Hoa

Đọc nhiều

thu-cam-on
hoi-thao-27
ctcp-van-khoi-thanh
dai-ichi
Xem phiên bản mobile