Thứ tư 26/02/2020 03:59

Dự thảo Quyết định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức

17/09/2019 13:52
Nhằm tăng cường kết nối, liên thông hệ thống, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương hướng tới Chính phủ số, Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức.
Chuyển nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ TTTT Dự thảo Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Dự thảo Quyết định gồm 2 Chương, 9 Điều và các Phụ lục kèm theo. Trong đó nêu rõ, cấu trúc định danh điện tử cơ quan, tổ chức gồm hai thành phần sau đây: thành phần thứ nhất, mã xác định cấu trúc (CD). Mã xác định cấu trúc được sử dụng để định danh duy nhất một lược đồ định danh cơ quan, tổ chức. Mã xác định cấu trúc là duy nhất, được cấp một lần và không được cấp lại.

Mã xác định cấu trúc là số nguyên, độ dài thay đổi, tối đa 4 chữ số. Giá trị mã xác định cấu trúc là toàn bộ các số nguyên dương từ 1 đến 9999. Khi trao đổi giữa các hệ thống, mã xác định cấu trúc được truyền dưới dạng độ dài cố định 4 chữ số, do đó cần phải bổ sung các số 0 đứng đầu để bảo đảm dạng thức 4 chữ số nếu giá trị mã xác định cấu trúc nhỏ hơn 1000; Giá trị mã xác định cấu trúc được sử dụng tuần tự bắt đầu từ 1.

du thao quyet dinh ve ma dinh danh dien tu cua cac co quan to chuc
Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phát triển Hệ thống thông tin quản lý Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử.

Thành phần thứ hai: Mã định danh điện tử của một cơ quan, tổ chức trong một lược đồ định danh (OI). Một cơ quan, tổ chức được định danh trong một lược đồ định danh bởi mã định danh điện tử duy nhất được cấp phát cho cơ quan, tổ chức đó; Mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức có độ dài thay đổi, tối đa 35 ký tự và có cấu trúc tuân thủ theo lược đồ định danh đã được đăng ký.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện việc đánh mã theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT (hiện nay đã có khoảng 74.000 cơ quan đã được đánh mã). Các tổ chức là doanh nghiệp thì mã số định danh chính là mã số doanh nghiệp, được quản lý tập trung theo các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật có liên quan.

Giá trị mã xác định cấu trúc trong lược đồ định danh của cơ quan bộ, ngành, địa phương là 1; của doanh nghiệp là 2; của hợp tác xã là 3 và của hộ kinh doanh là 4. Các cơ quan, tổ chức khác có thể sử dụng lại toàn bộ hoặc một phần cấu trúc mã định danh điện tử đã có hoặc tự xây dựng mới cấu trúc mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức.

Mã định danh điện tử là một ký tự hoặc một nhóm các ký tự tạo thành một giá trị phần tử dữ liệu được sử dụng để nhận diện hoặc đặt tên cho một đối tượng và có khả năng biểu thị các thuộc tính nhất định của đối tượng đó.
Thúy Hà
Xem phiên bản mobile