Hà Nội: Khuyến khích phát triển ngành Công nghiệp môi trường

02/01/2024 08:00 Phát triển ngành CNMT
UBND thành phố Hà Nội mới ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương Hà Nội năm 2024, trong đó, khuyến khích các doanh nghiệp ngành Công Thương triển khai các hoạt động phát triển Công nghiệp môi trường.

Cụ thể, ngày 18/12 UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 305/KH-UBND triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương Hà Nội năm 2024. Với mục tiêu Triển khai có hiệu quả, thiết thực các nhiệm vụ của ngành Công Thương trong công tác bảo vệ môi trường năm 2024 theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngành Công Thương để ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu, khai thác, sử dụng của con người làm nguồn tài nguyên hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh;

Chủ động triển khai các hành động thiết thực hưởng ứng việc bảo vệ môi trường ngành Công Thương trên các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, phát triển hệ thống hạ tầng công nghiệp, kinh doanh thương mại... Khuyến khích các doanh nghiệp ngành Công Thương triển khai các hoạt động phát triển công nghiệp môi trường, kinh tế tuần hoàn cụ thể nhằm giảm thiểu tác động về môi trường trong hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh;

Chủ động triển khai các cơ chế, chính sách liên quan nhằm tạo điều kiện, khuyến khích tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Công Thương tham gia thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.

Hà Nội: Khuyến khích phát triển ngành Công nghiệp môi trường
Tuyên truyền về giảm thiểu chất thải nhựa đã và đang được thực hiện đồng bộ trên toàn Thành phố.

Nội dung nhiệm vụ cần thực hiện:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến công tác bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành, các chương trình, đề án, chỉ thị, kế hoạch của Chính phủ, Bộ Công Thương, Thành phố có liên quan đến công nghiệp môi trường, kinh tế tuần hoàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực Công Thương trên địa bàn Thành phố thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các lớp tập huấn phổ biến, giáo dục pháp luật về công nghiệp môi trường, kinh tế tuần hoàn gắn với công tác bảo vệ môi trường; Tăng cường trao đổi học tập kinh nghiệm công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Công Thương với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cụm công nghiệp sản xuất, lưu giữ hóa chất tập trung bảo đảm an toàn trong hoạt động hóa chất và các quy định bảo vệ môi trường; tiếp tục xây dựng các cụm công nghiệp để tách các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi các làng, khu dân cư; xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường ở các khu, cụm công nghiệp và làng nghề theo Kế hoạch số 307/KH-UBND ngày 27/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục tăng cường công tác ứng dụng, chuyển giao các công nghệ tiên tiến, phù hợp phục vụ công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương; hạn chế việc sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy sinh học từ các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ,.... Từng bước vận động thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, góp phần giảm thiểu chất thải nhựa ra môi trường.

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý môi trường, giảm nhẹ phát thải nhà kính trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại.

Tham gia đánh giá hiện trạng công nghệ sản xuất, nguồn phát thải, rủi ro, sự cố môi trường của một số loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường... để xây dựng chính sách quản lý, kiểm soát phù hợp.

Tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường tại các làng nghề, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; kiểm soát các nguồn chất thải nguy hiểm.

Thực hiện hiệu quả công tác thống kê, khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương theo quy định; Trao đổi học tập kinh nghiệm công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Công Thương tại các tỉnh, thành phố.

UBND thành phố giao Sở Công Thương và Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiệc chủ trì, đồng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Sở Công Thương chủ trì việc xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về phát triển công nghiệp môi trường và các nhiệm vụ liên quan đến biến đổi khí hậu, giảm thiểu chất thải nhựa, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô zôn ngành Công Thương trên địa bàn Thành phố.

Các Sở, ngành có liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với Sở Công Thương tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện phát triển công nghiệp môi trường, các nhiệm vụ liên quan đến biến đổi khí hậu, giảm thiểu chất thải nhựa, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô zôn ngành Công Thương…

Cũng trong Kế hoạch, UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì thực hiện các nhiệm vụ: 1)Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công nghiệp môi trường và kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực Công Thương và 2) Trao đổi học tập kinh nghiệm công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Công Thương tại các tỉnh, thành phố phía Nam.
Nguyễn Quang
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động