Hướng dẫn, triển khai thực hiện thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường tại tỉnh Bắc Giang

04/04/2024 09:23 Hạ tầng bảo vệ môi trường
Nhằm triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, trong đó đảm bảo triển khai thực hiện một số yêu cầu về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt các nội dung tại Công văn số 1199/STNMT-BVMT ngày 29/3/2024 về tăng cường hướng dẫn, triển khai thực hiện thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đôn đốc, hướng dẫn các dự án đầu tư trên địa bàn thực hiện thủ tục môi trường như báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường; thực hiện đăng ký môi trường; đầu tư xây dựng, vận hành hoạt động của các công trình xử lý chất thải đối với các dự án, cơ sở trên địa bàn quản lý; Thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính về môi trường theo thẩm quyền trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng chậm giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về môi trường; Tăng cường quản lý hoạt động bảo vệ môi trường của các dự án, các cơ sở, dự án có hoạt động đầu tư xây dựng, vận chuyển đất dư thừa… không để xảy ra tình trạng rơi vãi, tràn đổ đất đá thải làm ảnh hưởng đến môi trường, giao thông, sinh hoạt của người dân…

Bắc Giang tiếp tục phấn đấu đảm bảo triển khai thực hiện một số yêu cầu về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định hướng đến triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Bắc Giang tiếp tục phấn đấu đảm bảo triển khai thực hiện một số yêu cầu về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định hướng đến triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Trường hợp, dự án yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên, có diện tích chuyển đổi thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐND cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai, thì thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thuộc UBND tỉnh.

Còn nếu dự án không yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên, đối tượng phải có giấy phép môi trường căn cứ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 39; thẩm quyển cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 41; Căn cứ và thời điểm cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 42; Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường.

Nếu dự án không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 300 kg/ngày được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương; hoặc phát sinh nước thải dưới 05 m3/ngày, khí thải dưới 50m3/giờ được xử lý bằng công trình thiết bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương hoặc dự án thuộc danh mục dự án đầu tư, cơ sở được miễn đăng ký môi trường quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì dự án được miễn đăng ký môi trường (theo quy định tại khoản 2,3 Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).

Nếu dự án có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường nêu trên và không thuộc đối tượng được miễn đăng ký môi trường nêu trên thì dự án thuộc đối tượng phải Đăng ký môi trường (theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường).

Với các dự án xây dựng trụ sở Công an xã, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục về bảo vệ môi trường (nếu có) và đảm bảo đối tượng, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Đối với nội dung hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án thu hồi đất lúa, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ vào các trường hợp: Dự án yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên, có diện tích chuyển đổi thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật về đất đai, thì thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động