Thứ ba 16/08/2022 16:55
Dòng sự kiện

Kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 01 năm 2020

13/02/2020 21:36
Thực hiện Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình năm 2020, vừa qua Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã thực hiện quan trắc, đánh giá các thành phần môi trường nước mặt lục địa tháng 01/2020.
Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước
ket qua quan trac moi truong tinh thai binh thang 01 nam 2020
Nồng độ NH4 + nước mặt sông Tiên Hưng tại điểm thu của nhà máy nước Phong Châu, huyện Đông Hưng vượt 1,56 lần.

Kết quả quan trắc nước mặt tại 26 điểm thu của các nhà máy nước so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. (Cột A2 – Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2) cho thấy: Các điểm quan trắc thông số COD vượt từ 1,07 đến 1,67 lần. Một số điểm quan trắc có NH4 + vượt quy chuẩn như: Nước mặt sông Tiên Hưng tại điểm thu của nhà máy nước Phong Châu, huyện Đông Hưng vượt 1,56 lần; Nước mặt sông Dục Dương tại điểm thu của nhà máy nước Thượng Hiền, huyện Kiến Xương vượt 1,64 lần…).

Kết quả quan trắc nước mặt tại 4 điểm xả của các nguồn thải có lưu lượng lớn so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. (Cột A2 - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2) cho thấy: Các điểm quan trắc thông số COD vượt từ 1,33 đến 1,47 lần.

Mai Hoa
Xem phiên bản di động