Phú yên công bố kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu

27/12/2023 14:26 Phát triển Công nghiệp môi trường
Kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất nhằm: Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm, cung cấp số liệu cho hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia và phục vụ nhu cầu thông tin về tài nguyên đất cho các hoạt động kinh tế, xã hội, nghiên cứu khoa học và các nhu cầu khác của Nhà nước. - Cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu làm căn cứ lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030. - Cung cấp dữ liệu về tài nguyên đất để tích hợp vào cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh, quốc gia, góp phần hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai hiện đại, tập trung, thống nhất. - Tạo cơ sở khoa học trong sử dụng và cải tạo đất, làm tăng khả năng sản xuất của tài nguyên đất một cách đầy đủ, hợp lý gắn với mục đích sử dụng theo hướng bền vững. - Đề xuất các biện pháp bảo vệ, cải tạo và định hướng khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai
Mới đây, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định về việc phê duyệt kết quả thực hiện dự án: Điều tra, đánh gia ô nhiễm đất lần đầu tỉnh Phú Yên. Đây là căn cứ để các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố khai thác, sử dụng đất hiệu quả, hợp lý, bền vững, giảm thiểu tối đa ô nhiễm đất trên địa bàn tỉnh

Thực trạng ô nhiễm đất tại tỉnh

Tổng số điểm thực hiện điều tra, đánh giá ô nhiễm đất là 436 điểm, trong đó: Thành phố Tuy Hòa là 44 điểm, thị xã Đông Hòa là 18 điểm, thị xã Sông Cầu là 13 điểm, huyện Phú Hòa là 65 điểm, huyện Tây Hòa là 56 điểm, huyện Tuy An là 63 điểm, huyện Đồng Xuân là 63 điểm, huyện Sơn Hòa là 46 điểm và huyện Sông Hinh là 28 điểm.

Tổng số mẫu đất phân tích đánh giá ô nhiễm đất là 733 mẫu, trong đó: Thành phố Tuy Hòa là 46 mẫu, thị xã Đông Hòa là 35 mẫu, thị xã Sông Cầu là 89 mẫu,, đối với các huyện: Phú Hòa là 97 mẫu, Tây Hòa là 75 mẫu, Tuy An là 107 mẫu, Đồng Xuân là 118 mẫu, Sơn Hòa là 92 mẫu và Sông Hinh là 56 mẫu.

Tổng số mẫu nước phân tích đánh giá ô nhiễm đất là 376 mẫu, trong đó: Thành phố Tuy Hòa là 20 mẫu, thị xã Đông Hòa là 17 mẫu, thị xã Sông Cầu là 62 mẫu,, đối với các huyện: Phú Hòa là 45 mẫu, Tây Hòa là 24 mẫu, Tuy An là 59 mẫu, Đồng Xuân là 64 mẫu, Sơn Hòa là 54 mẫu và Sông Hinh là 31 mẫu.

Phú yên công bố kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu
đoàn công tác huyện Tuy An kiểm tra sự cố môi trường tại khu vực suối Cái do các trang trại ở xã An Thọ, An Lĩnh gây ra hồi năm 2022. Trên toàn tỉnh hiện có 42,46 ha đất khu vực trang trại chăn nuôi bị ô nhiễm.

Số lượng điểm bị ô nhiễm, cận ô nhiễm theo đơn vị hành chính

Thành phố Tuy Hòa: 04/64 mẫu đất bị ô nhiễm, 04/64 mẫu đất ở mức cận ô nhiễm, 04/20 mẫu nước bị ô nhiễm, 03/20 mẫu nước cận ô nhiễm; thị xã Sông Cầu: 01/89 mẫu đất bị ô nhiễm, 02/89 mẫu đất ở mức cận ô nhiễm, 02/62 mẫu nước bị ô nhiễm, 05/62 mẫu nước ở mức cận ô nhiễm; thị xã Đông Hòa: 01/17 mẫu nước bị ô nhiễm, 01/17 mẫu nước ở mức cận ô nhiễm; huyện Tuy An: 05/107 mẫu đất bị ô nhiễm, 09/107 mẫu đất ở mức cận ô nhiễm, 09/59 mẫu nước bị ô nhiễm, 04/59 mẫu nước ở mức cận ô nhiễm; huyện Phú Hòa có 03/45 mẫu nước bị ô nhiễm; huyện Tây Hòa có 02/75 mẫu đất bị ô nhiễm; huyện Đồng Xuân: 10/118 mẫu đất bị ô nhiễm, 04/118 mẫu đất ở mức cận ô nhiễm, 17/64 mẫu nước bị ô nhiễm, 01/64 mẫu nước ở mức cận ô nhiễm; huyện Sơn Hòa: 01/92 mẫu đất bị ô nhiễm, 03/92 mẫu đất ở mức cận ô nhiễm, 06/54 mẫu nước bị ô nhiễm, 01/54 mẫu nước ở mức cận ô nhiễm; huyện Sông Hinh: 01/56 mẫu đất bị ô nhiễm, 05/56 mẫu đất ở mức cận ô nhiễm, 01/31 mẫu nước ở mức cận ô nhiễm.

Diện tích bị ô nhiễm xét theo đơn vị hành chính

Thành phố Tuy Hòa: có 13,73 ha đất bị ô nhiễm, 213,97 ha đất ở mức cận ô nhiễm; thị xã Sông Cầu: 50,18 ha đất bị ô nhiễm và 10,5 ha đất ở mức cận ô nhiễm; thị xã Đông Hòa: 16,28 ha đất bị ô nhiễm, 17,47 ha đất ở mức cận ô nhiễm (với 100% ảnh hưởng từ nguồn nước); đối với các huyện Tuy An: 20,38 ha đất bị ô nhiễm, 223,31 ha đất ở mức cận ô nhiễm; Phú Hòa có 27,41 ha đất bị ô nhiễm (với 100% ảnh hưởng từ nguồn nước); Tây Hòa có 52,12 ha đất bị ô nhiễm; Đồng Xuân có 35,93 ha đất bị ô nhiễm và 9,7 ha đất ở mức cận ô nhiễm; Sơn Hòa có 17,33 ha đất bị ô nhiễm, 10,26 ha đất ở mức cận ô nhiễm và huyện Sông Hinh với 0,24ha đất bị ô nhiễm, 8,04 ha đất ở mức cận ô nhiễm.

Xét theo loại đất

Đất sản xuất nông nghiệp: có 233,6ha bị ô nhiễm và 493,25 ha đất ở mức cận ô nhiễm; đất lâm nghiệp: 32,77 ha đất bị ô nhiễm và 6,68 ha ở mức cận ô nhiễm; đất nuôi trồng thủy sản: 16,34 ha bị ô nhiễm và 195,46 ha ở mức cận ô nhiễm; đất nông nghiệp khác với 0,64 ha bị ô nhiễm; đất bằng chưa sử dụng có 1,58 ha bị ô nhiễm và 1,31 ha ở mức cận ô nhiễm; đất phi nông nghiệp có 57,99 ha bị ô nhiễm và 16,4 ha ở mức cận ô nhiễm...

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu trên địa bàn tỉnh để khai thác, sử dụng đất hiệu quả, hợp lý, bền vững, giảm thiểu tối đa ô nhiễm đất trên địa bàn và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Quang
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động