PV GAS tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí toàn diện năm 2021

07/04/2021 21:51 Tăng trưởng xanh
Xem thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những khâu quan trọng đóng góp vào kết quả đạt được của doanh nghiệp, công tác này được PV GAS triển khai quyết liệt, với chương trình hành động cụ thể, hiệu lực, hiệu quả.

Năm 2020 vừa qua, PV GAS đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong toàn TCT; Tổ chức rà soát chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, phân giao kế hoạch tiết giảm chi phí năm tới tất cả các đơn vị. Trong năm thực hiện tiết giảm chi phí ở PV GAS đạt khoảng 820 tỷ đồng từ các hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh và chi phí quản lý, bằng 105% kế hoạch năm.

PV GAS tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí toàn diện năm 2021
Lãnh đạo PV GAS quan tâm chỉ đạo sát sao ngay tại công trình, đảm bảo tiến độ, an toàn và tiết kiệm

Việc thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021, tiếp tục được PV GAS xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành sản xuất kinh doanh với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị. Trong đó, PV GAS tập trung xây dựng và triển khai thực hiện một cách đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua việc khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Tiết kiệm song song với tối ưu hóa

Để chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thường xuyên, liên tục, đi vào thực chất, PV GAS đẩy mạnh tuyên truyền công tác này đến toàn thể CBCNV, người lao động trong Tổng công ty và các đơn vị; Nâng cao ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn Tổng công ty; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu tại mỗi đơn vị trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gây thất thoát, lãng phí; làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân.

Thực hành tiết kiệm được PV GAS triển khai toàn diện trong tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật, thực hiện nghiêm túc Quy chế Bảo dưỡng, sửa chữa nhằm khai thác và sử dụng máy móc, thiết bị một cách có hiệu quả, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh; phấn đấu thực hiện tiết giảm chi phí quản lý so với kế hoạch được phê duyệt/chấp thuận.

Với khối lượng đầu tư lớn, tiết kiệm trong công tác đầu tư, xây dựng được PV GAS đặc biệt chú trọng. Trong đó, PV GAS thường xuyên rà soát, đánh giá, phân tích hiệu quả các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh; Ưu tiên tập trung các nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Lựa chọn dự án đầu tư trên cơ sở hiệu quả; đẩy nhanh, đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư nhằm sớm đưa vào hoạt động và khai thác, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, chậm tiến độ, không/kém hiệu quả, gây ứ đọng tiền vốn gây lãng phí; Nghiêm túc đánh giá, định lượng cụ thể về tiết kiệm từ đầu tư đúng tiến độ và vượt tiến độ, đồng thời đánh giá mức độ thiệt hại, lãng phí do việc chậm tiến độ gây ra; Tập trung xử lý và xử lý dứt điểm các dự án/đơn vị chậm tiến độ, kém hiệu quả, vi phạm các quy định hiện hành gây thất thoát, lãng phí; Tiếp tục thực hiện tiết kiệm trong việc tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản.

PV GAS tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí toàn diện năm 2021
Thực hiện khen thưởng, động viên tinh thần NLĐ như một phương thức tăng cường nỗ lực lao động sáng tạo

Đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, PV GAS tăng cường tổ chức phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ; nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh hàng hóa dịch vụ, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh; Tăng cường và thường xuyên thực hiện các giải pháp để kiểm soát chặt chẽ chi phí, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra các cảnh báo kịp thời về các rủi ro trong hoạt động.

Nâng cao năng lực quản trị

Quản trị là một trong những khâu có tính chất quyết định đến hiệu quả công việc và tránh lãng phí. Để nâng cao năng lực quản trị, PV GAS tích cực áp dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện các giải pháp nhằm tối ưu hoá quy trình sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu suất vận hành các nhà máy, hệ thống khí, kho chứa, trạm nạp; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà máy, hệ thống khí, kho chứa để tối ưu hóa vật tư dự phòng, phụ tùng thay thế, hạn chế tối đa lượng hàng tồn kho gây ứ đọng vốn, tăng vòng quay các kho LPG; đồng thời sử dụng tối đa các nguồn lực sẵn có trong nội bộ Tổng công ty và các đơn vị.

PV GAS tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí toàn diện năm 2021
Thường xuyên huấn luyện, luyện tập để đảm bảo an toàn lao động

PV GAS cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các hoạt động; đẩy mạnh việc sử dụng hình thức họp trực tuyến và chữ ký điện tử trong chỉ đạo, điều hành và xử lý các công việc chuyên môn, hạn chế tối đa việc tổ chức họp tập trung để tiết kiệm chi phí tổ chức họp, đi lại, ăn ở của các đại biểu và kết hợp xử lý nhiều việc trong một đợt công tác; Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các quy trình, quy định trong tất cả các hoạt động để đảm bảo tính chuyên nghiệp, thống nhất, giảm bớt thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý công việc, hạn chế lãng phí phát sinh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty/đơn vị.

Trong công tác tái cấu trúc, PV GAS sẽ tập trung hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu Tổng công ty (giải thể, thoái vốn, hợp nhất, sáp nhập, thành lập mới, mua cổ phần, tăng tỷ lệ vốn góp, tăng vốn điều lệ Tổng công ty; tái cấu trúc kinh doanh;...); nâng cao năng lực tài chính, hiệu quả trong công tác quản trị; nâng cao đổi mới công nghệ; cơ cấu sản phẩm, ngành nghề sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại Tổng công ty và mỗi đơn vị.

PV GAS tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí toàn diện năm 2021
PV GAS tổ chức nhiều lớp tập huấn, đào tạo để nâng cao năng lực quản trị

Việc thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí được PV GAS theo dõi, tổng kết, đánh giá kết quả thường xuyên và lập báo cáo định kỳ hằng tháng. PV GAS cũng xây dựng và có các biện pháp khuyến khích, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có giải pháp, sáng kiến và thành tích trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong sử dụng nguồn vốn.

Pv
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động